Проф. Севдалина Турманова, председател на Общинския съвет в Бургас, обяснява подробно как се формират възнагражденията на съветниците. Редакцията на Gramofona.com потърси ръководителя на местния парламент заради разразилите се полемики и стартиралата подписка срещу увеличението им.

Размерът на заплатата на кмета на община Бургас зависи от размера на заплатата на министрите. Когато в държавата се въвеждат актуализации, те се прилагат и в местната администрация.

Проф. Турманова посочва с нормативни факти промените:

Общинските съветници получават ежемесечно възнаграждение, в размер на 54% от възнаграждението на председателя на Общинския съвет, определено в чл.8, ал.3. (Чл. 16 от Правилника на ОбС – Бургас).

Общественият посредник получава месечно възнаграждение в размер на 90% от възнаграждението на председателя на Общинския съвет, определено в чл.8, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Бургас (Чл. 32. (2) от Правилника).

Председателят на Общинския съвет получава брутно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от брутното възнаграждение на кмета на Община Бургас (Чл. 8, ал. 3 от Правилника на ОбС – Бургас).

Управителите на общинските търговски дружества получават месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна работна заплата на дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на кмета на Община Бургас.

Възнаграждението на служителите от общинска администрация, както и на кметовете на кметства и директорите на териториалните дирекции, не е обвързано по никакъв начин (не се увеличава) с възнагражденията на кмета на Община Бургас.

Още от изявлението на проф. Севдалина Турманова:

В публичното пространство голяма част от работата на общинските съветници остава в сянка. Изключително погрешно и подвеждащо е твърдението, че дейността им се ограничава единствено с участие и гласуване по време на сесията на общинския съвет. Сред задълженията на всеки един общински съветник, които са регламентирани в Правилника за дейността на общинския съвет, са участие в минимум една и максимум три постоянни комисии, които заседават всеки месец. В общинския съвет на Бургас постоянните комисии са 18, разпределени по ресори.

Освен участие в постоянните комисии, общинските съветници са част от съставите и на други временни и смесени комисии. Ежемесечни заседания провеждат и 11 на брой други комисии със статут на смесено участие – представители на общински съвет и на общинска администрация, както и експерти от други институции. Такива са: Комисия по реклама; Комисия съфинансиране на двойки с репродуктивни проблеми; Комисия за безвъзмездни социални помощи, Комисия за подпомагане на родителите; Комисия за жилищни нужди; Комисия за подпомагане на малки и средни предприятия, Комисия за спортния календар, за финансиране на спортни клубове и събития, Комисия за одобряване на проекти и разпределяне на средства за фонд „Култура“, Тръжна комисия и др. Функционират и сборни комисии напр. по наименование на улици, поставяне на паметници и паметни плочи, по определяне на стипендии по Общинските програми „Бургаски деца“ и „Успешни студенти“ и и др.

Постоянната комисия по социални дейности е най-натоварена и заседава всяка седмица. Постоянната комисия по здравеопазване, по спорт деца и младежки дейности имат аналогични натоварености. Общинските съветници участват и в работни групи във връзка с обменяне на мнения по актуални въпроси. Към настоящия момент активните работни групи са няколко според наболелите обществени проблеми. Активно действаща такава е групата за въпроси по концесионни договори и отношения с Община Бургас.

Съветниците участват в заседания на постоянни съвети към Областна администрация, на които са редовни членове. Част от задълженията на общинските съветници, като избрани да представляват бургазлии в институцията на местно управление, е провеждането на срещи с граждани. Въз основа на техните искания или проблеми биват изготвени предложения за решения в общинския съвет или отправяне на питания към кмета, които влизат в дневния ред на ежемесечното заседание. Отделно от тези преки задължения и ангажименти общинските съветници участват в обществени обсъждания на стратегически документи, обучения и срещи с различни организации.

Всеки общински съветник би трябвало да има ясното самосъзнание да работи в интерес на гражданите и тяхното благоденствие. Това са и думите на клетвата, която полагаме при встъпване в управлението. Всеки общински съветник също така взема индивидуално решение за това как да използва средствата, които получава като възнаграждение от дейността си в общинския съвет. За обществеността остава неразкрито, но настоящите полемики налагат да го обявя, че заплати са били дарявани за различни каузи и организации, мнозина съветници подпомагат обучението на студенти и талантливи деца, даряват за социално слаби и т.н.

Това обаче са неща, които не се афишират, тъй като благотворителната инициатива е лично осъзнато действие и възпитанието изисква това да не бъде публично разгласявано. В заключение искам да отбележа, че Бургаският общински съвет през настоящия мандат е изправен пред тежки проблеми, каквито не са били поставяни в никой предишен състав. Преминахме през ковид пандемия, пред нас стоят проблемите с украинските бежанци, войната, икономическата и политическата криза. Въпреки всички тези сложни въпроси, диалогичността и добрият тон са запазени и вярвам, че това ще продължи и занапред. Взаимодействието с общинска администрация и другите институции е добре балансирано, защото без това дори и най-добрите идеи и решения не биха могли да бъдат реализирани.