Прецедент в политическия живот на Бургас. Общински съветник се извини официално за решение, което е подкрепил. Димитър Найденов от Демократична България е един от съветниците, които подкрепиха докладната, с която общинска улица в Отманли ще стане частна. Публикуваме пълния текст на позицията на Найденов без редакторска намеса.

Искам да се извиня, за това че направих политическата грешка да участвам в гласуването на решение, което облагодетелства една от най-знаковите далавери, т.нар. Летен сарай на Ахмед Доган. Дължа обяснение как се стигна дотук и съществременно си давам ясна сметка, че само конкретните ми действия оттук нататък могат да намалят щетите, които грешната ми преценка за ситуацията нанасят на Демократична България, чийто представител съм в Общинския съвет на Бургас.

Ето и детайлите:

От Общинския съвет бе прието решение по докладна записка на кмета на Общината Димитър Николов относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр.Бургас.

Предложеното изменение на ПУП има своята предистория и тя започва през 2009 г., когато с Постановление на Министерски съвет №181/20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за национална сигурност, нефтобаза “Росенец” се явява обект от стратегическо значение за сигурността на страната, поради което с писмо с изх.№100-01-2350-10.05.2018 г. от „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е постъпило предложение за предприемане на необходимите действия от администрацията на Община Бургас за гарантиране на сигурността на нефтобаза “Росенец”.

Междувременно Общината предприема действия по подготвяне на проект за изграждането и на необходимата за жителите на Ченгене Скеле инфраструктура, представляваща канализация и пречиствателна станция, така че отходните канални води да не се заустват и замърсяват морето, а гражданите там да получат нормални битови условия. Видно от докладната, която цитирам по-долу, общинската администрация, в изпълнение на решение на ОС от месец май 2018 г. започва служебно изготвяне на изменение на действащия ПУП за част от територията на парк “Росенец”, като обединява в рамките на това предложение няколко важни неща:

1. Изграждане на техническа инфраструктура в полза на жителите на Ченгене Скеле.
2. Осигуряване на зона около нефтобаза “Росенец” във връзка с постъпило искане от Лукойл за осигуряване на сигурността им като обект от значение за националната сигурност.
3. Изграждане на нов път, чрез който да се осигури свободен достъп на гражданите до морския бряг, с възможност за паркиране до съществуващия плаж. Достъп, какъвто в момента гражданите нямат, поради факта, че съществуващата улица е преградена с бариера, възпрепятстваща достъпа на граждани и поставена на основание издадено разрешение от Община Бургас.

Цитирам тази част от докладната:

“За осигуряване възможност за изграждане на необходимата за обслужване на цялата територия техническа инфраструктура в обвръзка със съществуващата такава и при отчитане на специфичните изисквания за сигурност, в изпълнение на Решение №42-13/29.05.2018 г.. на Общински съвет Бургас, служебно е изготвен проект за изменение на действащия план за част от територията на лесопарк „Росенец“.”

Тази докладна беше входирана в деня преди редовното заседания на ОС и не беше пусната за обсъждане през комисиите, което ни лиши от време да се запознаем в дълбочина с проблемите, които крие и съответно да си изградим единна позиция по въпроса.

В хода на заседанието на общинския съвет се запознах с детайлите, които предизвикаха оживени дебати в залата по отношение на част от предложените изменения в ПУП, по начин, по който част от стария път, в частта си в която води до имота на Хермес Солар и се обитава от Доган да се отчужди в негова полза за сметка на отчуждаване на други имоти, върху които да се изгради новия път, който да осигурява свободния достъп на гражданите до морето.
Будеше недоумение фактът, че измененията на ПУП-а в частта, която касае изграждането на инфраструктурата в полза на интереса на живущите на Ченгене Скеле, се обвързва с промените, които придават и частта от улицата в полза на Доган. Това е можело да бъде съвсем лесно избегнато от администрацията при изготвянето на ПУП-а, но не е.
 

Още повече, че финансирането на проекта за канализация, пречиствателна станция и нов път се осигурява със средства по оперативна програма в размер на 5 милиона лева, срокът за кандидатстването, за която ни беше обяснено, че изтича на 4-ти май. Това ни постави в ситуация, без да сме имали време да се запознаем с детайлите и притиснати от изключително краткия срок за реакция, да трябва да избираме или да лишим жителите на Ченгене Скеле от така чаканата от тях канализация и пречиствателна станция, или да приемем докладната във вида, в който ни е предоставена.
В хода на разискванията се предложи да се раздели гласуването на докладната по точки, като всяка от четирите точки се гласува отделно, така че да стане възможно да се приемат полезните за обществото предложения, а съмнителните да се отхвърлят с цел да се намери друго решение.

Това предизвика спорове и разнопосочни коментари, когато в един момент председателят на ОС обяви гласуване. За много от колегите, в това число и за мен, не стана ясно кое се подлага на гласуване. Дали е предложението за гласуване точка по точка, или самата докладна по същество. Докато се чуваха гласове в залата с въпроси кое всъщност ни е дадено за гласуване, модулът за гласуване изчезна от екраните на таблетите ни и резултатът от гласуването се обяви. Оказа се, че гласуването е било за докладната по същество. Объркването сред съветниците доведе до голям брой негласували, в т.ч. и аз, също и въздържали се, като по тази причина докладната не успя да мине. Това се случи така защото за приемането на три от общо четирите точки в решението беше необходимо обикновено мнозинство, което се осигури, но за едната точка беше необходимо квалифицирано мнозинство от ⅔, за която не се събраха необходимите гласове.
Това очевидно смути както представителите на администрацията, така и тези, които имат желание да не се изпусне възможността да се изгради инфраструктурата, без за това да изразходват средства на гражданите на Бургас.

Председателят на ОС обяви почивка, за да може кметът и представителите на администрацията изготвили ПУП-а да направят нужните разяснения и да успеят да убедят съветниците в неотложността на докладната и така предложените в нея изменения на ПУП.
 

След като ни беше изтъкнато, че пътят в частта, която се предвижда отчуждаване в полза на Доган, е с вече ограничен достъп, който така или иначе възпрепятства достъпа на гражданите до морето, за което на него му е издадено разрешително за поставяне на бариера, в обществен интерес ще е да се използва възможността да се изгради новият път, който ще осигури на гражданите достъп до морския бряг, какъвто те сега нямат. Ще се изгради инфраструктура за милиони, в полза на жителите на Ченгене Скеле, като се спре и замърсяването на морето, без това да е за сметка на данъкоплатците - граждани на Бургас. И последно ще се отговори на изискванията по искане, и на основание на Постановление на министерски съвет от Лукойл за осигуряване на сигурността на нефтобаза “Росенец”, в качеството ѝ на обект от значение за националната сигурност.
Всичко изброено, зависещо от срок, който изтича след броени дни на 4-ти май, което прави преработването на така предложения ПУП в такъв кратък срок невъзможно.

Воден от тези аргументи взех прибързано решение да подкрепя изграждането на тези ценни за гражданите на Бургас придобивки, при тези условия.

След възобновяване на заседанието докладната беше отново - и в нарушение на правилника - подложена на повторно гласуване, а предложението да се гласува разделно точка по точка не се прие.

При гласуването, воден единствено от мотива за ползата от изграждането инфраструктурата в полза на гражданите, гласувах “за”.

Каква е моята грешка?

След като точките не бяха разделени, трябваше да гласувам “против” и да обоснова отрицателния си вот, който не е срещу изграждането на път до плажа, и срещу изграждането на пречиствателна станция и канализация, а срещу харизването, посредством всякакви еквилибристики от замени и отчуждавания, на общинска собственост за “частната” и заградена с бариери улица на Доган.

Допуснах грешка, направих лоша преценка в създадения преднамерено хаос от гласувания, но се ангажирам да следя всичко по развитието на изпълнението на това решение, да подпомогна неговото атакуване по административен и по съдебен път, както и да направя предложения по казуса, чрез които да се защитят финансовите интереси на гражданите на общината. Също така възнамерявам да принудя общинската администрация да спазва Правилника за дейността на Общинския съвет - да предоставя в срок проектите за решения и цялата документация по тях в комисиите, за да могат предложенията да бъдат детайлно разгледани, а не да поставя капани, да прилага административни хватки, да лишава общинските съветници от време за пълноценно обсъждане, и по този начин да обслужва престъпни интереси.

Искрено съжалявам!