Общинските съветници от ГЕРБ в Бургас се обявиха против законопроекта, предвиждащ изграждане на ветрогенератори в Черно море. Според тях той крие неоценени рискове за околната среда и биологичното разнообразие, а това неминуемо ще засегне сектори като Туризъм и Рибарство.

В тази връзка Димитър Сотиров, Димчо Грудев и Евелина Михалева от групата на ГЕРБ са внесли в ОбС декларация срещу приемането на законопроекта.

„Законопроектът за енергията от възобновяеми източници в морските пространства е внесен без да бъдат направени предварителни оценки и анализи на потенциални въздействия върху сектори, като рибарство, корабоплаване, туризъм, както и върху околната среда, биологичното разнообразие и морските екосистеми (морските птици, морските бозайници и др.)“, коментира Димитър Сотиров, който е експерт по екология и околна среда.

По думите му територията в обхвата на изключително икономическата зона на България в Черно море не е обследвана, за да се определи предварително какви са рисковете за НАТУРА 2000, за недвижимите и културните ценности, за навигационните маршрути (корабоплаването), за военните зони, риболовът, туризмът, околна среда и биологичното разнообразието.

„От друга страна, няма и оценка на съществуваща електропреносна мрежа и необходимостта от нейното развитие, за да могат да бъдат присъединени бъдещите ВЕИ мощности, изградени в Черно море“, допълва Сотиров.

Той подчертава, че потенциалните въздействия върху околната среда на бъдещите офшорни вятърни проекти, заедно с последиците за сектори, като рибарство, туризъм и корабоплаване, би трябвало да бъдат оценени по време на процесите на стратегическо планиране, но такива оценки липсват в действащите стратегически документи.

„Когато се запознаем с тактовете на законопроекта, е невъзможно да не се забележат допуснатите пропуски, неточни формулировки и противоречия с други действащи нормативни документи, които са засегнати от полето му на действие. България и общините, в които има ветрови потенциал, определено трябва да се възползват от предимствата на вятърната енергия, но в никакъв случай това не трябва да става хаотично и прибързано“, категоричен е експертът.

Сотиров подчертава, че страната ни има наличен неусвоен потенциал на сушата за изграждане на над 40GW вятърни мощности, като до голяма степен е налични необходимата електропреносната инфраструктура, както и редица други предимства.

„Поради липсата на стратегическо планиране и информираност изразявам безпокойство и несъгласие с така приетия на първо четене Законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства (ЗЕВИМП)“, казва още общинският съветник.

Затова той и колегите му ГЕРБ настояват местният парламент да се съобрази с посочените доводи и да приеме внесената декларация срещу законопроекта.