Бургас става част от кампанията „Май – месец за мерене“, която се организира по повод Световния ден за борба хипертонията. На 17 май, на ул. „Александровска“ пред сградата на Община Бургас, ще бъде разположен медицински пункт, където всеки ще има възможност да измери кръвното си налягане.
Инициативата е на Българската лига по хипертония с подкрепата Български червен кръст, Асоциация на студентите медици в България, Българска студентска фармацевтична асоциация, медицинските университети в страната, общините и други партньори. 
„Май месец за мерене“ има за цел да повиши обществената осведоменост, да подчертае важността на измерването на кръвното налягане и да помогне за идентифициране и намаляване на кръвното налягане на тези хора, които се нуждаят от интервенция, съгласно настоящите ръководни насоки. 
Повишеното кръвно налягане остава най-важният и водещ фактор, допринасящ за смъртността и преждевременното развитие на множество заболявания в световен мащаб. Установено е, че през 2019 г. около 19% от всички смъртни случаи (10,8 милиона) се дължат на повишено кръвно налягане, което се е увеличило от 9,4 милиона смъртни случая през 2014 г. 
Хипертонията причинява над 50% от случаите на сърдечни заболявания, инсулт и сърдечна недостатъчност и е изчислено, че около 10% от глобалните разходи за здравеопазване произтичат от повишено кръвно налягане и неговите усложнения. 
Освен това дължащото се на хипертония увреждане на определени прицелни органи е свързано и с редица други неблагоприятни последствия като усложнения на бременността в ранна възраст, поява и развитие на хронично бъбречно заболяване и деменция с напредване на възрастта. 
По-голямата част от хората с хипертония или изобщо не осъзнават, че действително я имат и поради тази причина не се лекуват, или са на лечение, което не контролира ефективно състоянието им. Тъй като заболяването много често няма забележими симптоми, измерването на кръвното налягане е единственият точен начин за идентифициране на хипертония и следователно е от ключово значение. Добрата новина е, че кръвното налягане е лесно за измерване и ако се диагностицира достатъчно рано, може да се управлява чрез поддържане на здравословен начин на живот или, ако е необходимо, чрез използване на редица ефективни лекарствени лечения, които са на разположение за контролиране на хипертонията.
Това беше тласъкът зад „Май месец за мерене“ – глобална кампания, насочена към повишаване на осведомеността за високото кръвно налягане, неговите потенциални дългосрочни последици и значението на контролирането му. Това е най-голямата в света публична кампания за скрининг на кръвното налягане и от май до юли доброволци по целия свят ще измерват кръвното налягане на хора в техните градове и села. 
България се гордее, че Българска лига по хипертония - www.hypertension.bg, провежда „Май месец за мерене“ в своята страна и се стреми да накара колкото се може повече от местното население да се тества. Всички участници си тръгват, знаейки нивото на кръвното си налягане, а всеки, който е регистриран като хипертоник, получава съвет какво да прави по-нататък.
По време на предходните четири години на скрининговата кампанията „Май месец за мерене“ в България – 2019, 2021, 2022 и 2023 год. са скринирани над 15 000 българи. Пропорцията хипертоници, дефинирана като измерени стойности на АН над 140/90 mmHg по време на 
скрининга или приемащи терапия достига 74.3%, като контролирани хипертоници на фона на провеждана терапия са 46%, респективно 34.8% от скринираните индивиди. Правят впечатление:
• нарастващата честота на новоустановена хипертония сред определени групи като 
млади мъже и жени на средна възраст 35-65 г., 
• съпъстващият товар от допълнителни рискови фактори, наличен още от ранна възраст 
– тютюнопушене, наднормено телесно тегло, консумация на алкохол и липса на 
физическа активност и 
• нарастващата тенденция за липса на адекватен контрол на АН, независимо от 
провежданата терапия (40.7% срещу 38.5% в предходни кампании).

Всичко това се дължи главно на факта, че повечето хора с артериална хипертония не са диагностицирани или не се лекуват, което се обяснява с ниските нива на информираност и липсата на редовно измерване на кръвното налягане. Друга идентифицирана причина представлява липсата на осведоменост относно прицелни стойности при провеждана терапия и тяхното значение в управлението на риска. Причините за високото кръвно налягане са свързани и с редица поведенчески рискови фактори прекален прием на сол с храната, злоупотребата с алкохол и тютюневи изделия, недостатъчната физическа активност и свърхтегло, които също са субоптимално контролирани. Традиционно, по време на кампанията ще се провежда и скрининг за предсърдно мъждене, което е най-честата форма на сърдечна аритмия, засягаща 1 на 4 души над 40-годишна възраст.
Към момента над 11 милиона души в цяла Европа са засегнати от предсърдно мъждене и се очаква те да нараснат със 70% до 2030 година. Освен директната връзка с повишеното кръвно налягане, предсърдното мъждене е хронично прогресиращо заболяване, увеличаващо риска от животозастрашаващи усложнения като мозъчен инсулт и сърдечна недостатъчност и води до когнитивни нарушения, намалявайки качеството и продължителността на живота. 
През 2024 година кампанията ще бъде дообогатена с възможността участващите индивиди да споделят стойностите на кръвното си налягане, измерено в домашни условия на сайта на Българска лига по хипертония www.hypetension.bg. Чрез инициативата „Май Месец за Мерене в къщи“ желаещите ще бъдат запознати с правилата за коректни измервания като процедура и стъпки, както и да получат информация за корекция на други съпътстващи рискови фактори.
Българската лига по хипертония подчертава значението на повишаване качеството на осведоменост, контрол и терапия на високото кръвно налягане като ключово действие, необходимо за превенция и контрол на сърдечносъдовите заболявания в България.
Инициативата се подкрепя официално от Световната лига по хипертония, Международното дружество по хипертония, Световната инициатива по проблемите, свързани с консумацията на сол и здравето и Международната диабетна федерация. Всички тези организации работят съвместно за повишаване на информираността на населението в световен мащаб за значението на високото кръвно налягане като рисков фактор за възникване на различни сърдечносъдови, мозъчносъдови, бъбречни и други усложнения.
Партньори на Българската лига по хипертония в това мащабно по размерите си скриниране за България са Български червен кръст; Асоциация на студентите медици в България; Българска фармацевтична студентска асоциация; МУ София; МУ Пловдив; МУ Варна; МУ Плевен; Медицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора; Медицински факултет „Проф. Асен Златаров“, гр. Бургас; ВМА; Медикъл Нюз; Омрон България; Сервие България и всички общини, в които се организират измерванията.
Програма ще бъде публикувана в сайта на Българската лига по хипертония 
(https://hypertension.bg/) и нашите партньори.
Допълнителна информация за кампанията може да бъде намерена и на официалния сайт на 
May Measure Month (https://maymeasure.org/).