Средно училище „Константин Петканов“ гр. Бургас е партньор в проект „Променяме се с климата“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

Училището провежда поредица от кампании, за да въвлече в тази важна дейност – опазване на природата не само учениците и родителите, но и граждански организации. Като част от подетата училищна кампания „STOP на климатичните промени - мисия възможна“ възпитаниците от начален етап от средно училище „Константин Петканов“ участваха в редица дейности формиращи гражданска позиция по темата за опазване на околната среда. В часовете занимания по интереси бяха представени презентации запознаващи малките ученици с парниковия ефект и последствията от него, както и с нуждата от засаждане на дървета и грижите за тях под надслов: „Как да спасим нашия дом - Земята“. Бяха проведени дискусии провокиращи децата сами да потърсят отговори на въпроси като: Вреден ли е парниковият ефект за нашата планета? Защо се затопля климатът? Можем ли да спрем глобалното затопляне?

Четвъртокласниците под формата на проектно проучване моделираха парниковия ефект и изследваха същността на този процес. Установиха причините за възникването му и ефекта, който има върху планетата и обитаващите я организми и сами стигнаха до заключения как той може да бъде ограничен. Резултатите бяха представени с информационна брошура, която обобщи работата по проекта и направените изводи.

Най-малките ученици се докоснаха до приказните истории на „Франклин засажда дърво“ и „Оранжевата гора“ от Гери Дечева.

Други инициативи, в които децата се включиха с отворени сърчица и голямо желание бяха рисунките на тема „Аз обичам планетата Земя“, „В клоните на дървото“ и участие в конкурса „Странджа-през моя поглед“. Рисуваха камъчета, с които да украсят около дървета в училищния двор. Някои от децата изработиха сами къщички за птички от рециклирани материали, а малки художници изрисуваха други от естествени материали. По-големите ученици се погрижиха за дърветата, като ги варосаха и засадиха нови растения в градината на училището.

С глямо вълнение и ентусиазъм учениците се включха във финалното събитие по проекта „Да осиновим дръвче в училищния двор“, което се проведе на 26 май. На този ден всеки клас си избра по едно дърво в двора на училището, с което заяви желанието да се грижи за него. Това беше указано с  пирографирани информационни табели изработени от самите тях. По-големите ученици помогнаха при монтажа на къщичките за птици и ръчно изработените табели, а малчуганите разкопаха и украсиха тревните площи с изрисуваните камъчета.

За да алармират и приобщят обществеността към проблема с климатичните проблеми, учениците участваха с идеи, рисунки и послания включени във флаери, които предстои да бъдат раздадени на родители и обществени организации.

Всички мероприятия и инициативи са в рамките на проект „Променяме се с климата“. Той цели повишаване на осведомеността за влиянието на климатичните промени върху човешкото здраве, околната среда и социалния и икономически живот на съвременното общество, както и за мерките по смегчаване, адаптация и устойчивост спрямо промените в климата, които могат да се предприемат.

Проeктът се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 190 340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава. Програмата цели да подобри статуса на околната среда в екосистемите и да намали ефекта от замърсяването и други дейности на човека, както и да допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП 2014-2021 - намаляване на икономическите и социални различия в страните от ЕИП и засилване на двустранните взаимоотношения между страните донори - Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България. Повече информация на: www.ееаgrants.orgwww.eeagrants.bg.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Променяме се с климата”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СУ „Константин Петканов“, и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържанието на публикацията отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.