В периода 26-28 май 2021 г. беше проведен работен семинар на тема „Добри практики за управление на отпадъците в област Бургас“, партньорска среща и пресконференция в рамките на проект „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско и Черно море (Seas without waste)”.

Проектът „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъците в Егейско и Черно море” Seas without waste, Ref. № CB005.2.12.088 е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Околна среда“, Специфична цел 1.2. „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район“.

Проектът има за цел да допринесе за повишаване на ефективността на предприетите от властите мерки за решаване на проблема с морските отпадъци като общо предизвикателство в опазването на околната среда на Черно и Егейско море. Специфични цели на проекта са намаляване на замърсяването в градовете и в районите на влажните зони в Черно и Егейско море чрез малки инвестиционни мерки, проучване на източниците на замърсяване, обмен на добри практики за по-добро управление на отпадъците.
Семинарът започна с пресконференция, по време на която зам.-областният управител на област Бургас, представи постигнатите до момента резултати.

До момента по проекта са финализирани инфраструктурните дейности по почистване на канала и е осигурена необходимата проводимост, осигуряваща екологичното равновесие и съществуването на богатото биологично разнообразие в езерото Вая. 

По време на работния семинар с помощта на експерти от Община Бургас, ОП „Чистота еко“, Община Несебър, Община Камерно, Община Карнобат,  РИОСВ-Бургас, СНЦ „Зелена Странджа“, Българска фондация „Биоразнообразие“, Фондация „Виа Понтика“ представиха добри практики за управление на отпадъците и добри практики за управление на влажните зони в област Бургас. Добри местни и международни практики за разделно събиране на отпадъци, нови инструменти за намаляване на отпадъците и устойчиво развитие в ЕС бяха включени в теоретичния модул на семинара, а турските партньори от своя страна представиха резултатите от проучване върху физико-химични и биологични компоненти на водата в лагуната на Енез, Турция.

Инж. Стефан Калчев и г-жа Весна Балтина представиха проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас". В рамките на работния семинар експертите от България и Турция посетиха Регионално депо в Братово, рекултивирано сметище Карнобат, претоварни станции в Несебър и Карнобат. Г-жа Таня Терзиева- зам. кмет на община Камено представи средновековната крепост Русокастро и добрата практика за разделно събиране на отпадъци на туристическите обекти.

Гостите от Турция останаха очаровани от атракциите в Екопарк Вая и оцениха усилията на Фондация „Виа Понтика“ за почистване, възстановяване на естествената растителност и опазване на дивата природа в езерото Вая. Екопарк Вая е посветен на съхраняване на природните ресурси, промяна на отношението към защитените територии и осъзнаване на възможностите, ползите и отговорностите към опазването на биоразнообразието в Република България. В Екопарка за биоразнообразие и алтернативен туризъм Вая работят редица учени и изследователи върху опазването на многообразието от живи организми, техните съобщества и местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях.

Всичко най-интересно за Атанасовско езеро разказа Радостина Ценова от Българска фондация „Биоразнообразие“ в пространството "симБиотично", където е разположена едноименната интерактивна изложба, забавните модули "Птице-копир" и "Солничен конструктор", образователният "Миграцията на щъркела Густав" и др. Солничарският кът представя историята на солниците още от 1906 г. и демонстрира основните инструменти на солничарите - лопата за вадене на сол и за оформяне на бохори, солничарска количка и гумени ботуши.

Посещенията и презентациите на експертите предизвикаха много въпроси и положителни отзиви от участниците в семинара.

Настоящата публикация се издава с подкрепата на Европейския съюз,  Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020, по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II).

Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Областна администрация Бургас и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата. https://www.bs.government.bg