Представиха в Поморие първия за България наръчник по биоразнообразие.Той е насочен към ученици и техните учители по биология в община Поморие. Негов автор е Здравко Колев, експерт „Биоразнообразие“ в екипа на проект: „Живото „Черноморско злато“. Изграждане на капацитет за доброволческо събиране на данни за биологично разнообразие в община Поморие”. Проектът се реализира от Фондация „Проджекта“ в партньорство с Община Поморие.

По време на заключителната пресконференция бе подчертана ролята на младите доброволци от двете поморийски училища - СОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо Ботев“, за изследване биоразнообразието от дневни пеперуди, водни кончета, земноводни и влечуги. „Това е същественият принос на този проект – младите хора от Поморие са първите, които като доброволци - събраха, обработиха и систематизираха информацията от направените проучвания. И най-важното, резултатите от вашия труд ще бъдат предоставени за въвеждане в Националната система за мониторинг на биоразнообразието в сайта на МОСВ“, каза Илия Джингов – заместник-кмет на Община Поморие.

В резултат на полевите изследвания на учители, ученици и експерти започна запълването на празните страници от липсващата информация за екосистемата в Поморие. Установени бяха: 8 вида влечуги и 2 вида земноводни, защитени по Закона за биологичното разнообразие; 5 вида водни кончета и 46 вида дневни пеперуди, от които 2 вида - защитени.

След приключване на проекта младите изследователи на природата ще продължат работата си в новоучредения клуб „Млад биолог“, в който се обединиха 30-те доброволци. Те разполагат с необходимото оборудване за провеждане на изследвания: цифрови фотоапарати, с висока разделителна способност - за макроснимки; GPS - за определяне координати на местообитания и проследяване на маршрути; ентомологични сакове - за лов на насекоми и др. Проект „Живото „Черноморско злато“. Изграждане на капацитет за доброволческо събиране на данни за биологичното разнообразие в община Поморие“ e финансиран по Програма BG03  „Биологично разнообразие и екосистеми“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. чрез Програмен оператор: Министерство на околната среда и водите. Проектът е на стойност 22 366,00 EUR, като размерът на безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е 20 362,00 EUR.