Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) започва мащабно проучване на запасите от рапани и най-значимите видове риба в Черно море.

Изследванията ще се извършват чрез дънни и пелагични трални снимки и събиране на биологични проби от улова на калкан, цаца, хамсия, сафрид, барбун, меджид, черноморска акула и рапан.

Излесванията ще се правят на всеки три месеца през годината. Допълнително ще се наблюдава и риболовната дейност, което ще даде възможност да се оцени уловът, изхвърленото и разтовареното количество риба и морски организми.

Бюджетът  на проекта е 1 008 261,74 лв., от които 80%  в размер на 806 609,40 лв. се осигуряват от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 20% в размер на 201 652,34 лв.  от държавния бюджет на Република България. Изпълнението на проекта трябва да приключи до 30.11.2023 г.

Изследването се финансира от Програмата за морско дело и рибарство по проект  № BG14MFOP001-3.003-0004 „Събиране, управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на рибарството за 2022 г.“, договор за безвъзмездна помощ  № МДР-ИП-01-112/13.06.2022 г.