В районна на къмпинг „Градина“ има сеч, въпреки издадена забрана, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас. От там са направили проверка на терен след публикации в медиите за изсичането на борове в района. От екониспекцията уточняват, че отсечените дървета се намират в частен терен, който е собственост на фирма. Още през февруари собственикът е внесъл горско-стопанска програма и е поискал да сече.

„Имотите не попадат в границите на защитена територия, но са в територия на две защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 – защитена зона „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици и „Плаж Градина – Златна рибка“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Поради недопустимост с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, компетентния орган е прекратил процедурата“, обясняват от РИОСВ. От там уточняват, че решението за спирането на сечта не е обжалвано, влязло е в сила и е задължително за спазване от собственика.

„Извършената дейност е в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, за което на извършителя ще бъде наложена административно-наказателна мярка. Предвид това, че към момента е известен собственика на имотите, но не е известен извършителя на нарушението, ще уведомим компетентните органи на МВР и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), за съдействие. На собственика на имотите ще бъде дадено предписание за преустановяване на дейността“, обясниха от РИОСВ.

От Окръжната прокуратура в Бургас съобщиха, че вече са се самосезирали за незаконната сеч и в рамките на три дни ще излязат с резултат от своята проверка по казуса.