Стана традиция вече 19 години да се отбелязва Световния ден на влажните зони - 2 февруари, когато е подписана Конвенцията за влажните зони, наречена Рамсарска конвенция през 1971 г. Темата тази година е "Влажните зони за нашето бъдеще: устойчив поминък". Тази тема е избрана, за да покаже жизненоважната роля на влажните зони за бъдещето на човечеството и по-специално за постигане на новите цели за устойчиво развитие. Всяка година правителствени агенции, неправителствени организации и групи от граждани действат, за да се повиши информираността на обществото за влажните зони и ползите от тях, както и на Рамсарската конвенция.

 

Дигите на Атанасовско езеро са предпочитано място за почивка и нощувка на къдроглавите пеликани през зимните месеци. По време на редовния мониторинг на състоянието на езерото са наблюдавани рекорден брой къдроглави пеликани - 685, които се подготвят да нощуват на ремонтираните в рамките на проект „Солта на живота“ валове в Атанасовско езеро.

Характерно за тези големи птици е, че те не могат да нощуват директно във водата (както много други видове - патици, гъски и др.), а имат нужда от спокойни места на брега, където да почиват необезпокоявани.

Атанасовско езеро и окислителните басейни на Лукойл Нефтохим са двете основни места в Бургаските езера, където видът нощува. Обикновено в езерото са наблюдавани до около 500 птици и броят им в края на януари е рекорден за езерото.

Къдроглавият пеликан е световно застрашен вид като популацията му е оценена на 10 – 14 хиляди индивида. В Бургаските езера зимуват редовно 10% от световната популация на този изчезващ вид. Оттук птиците поемат към Делтата на р. Дунав и резерват „Сребърна“, където гнездят в колонии.

В същото време в бургаските езера в момента са установени вече над 250 000 големи белочели гъски и над 3400 от световнозастрашените червеногуши гъски. Това бе причината в края на ловния сезон в района на Бургас да се извършат проверки за отстрел на защитени  видове водполаващи птици, както и за лов в защитените територии.

Три акта  бяха съставени от експерти на РИОСВ-Бургас за лов на птици в района на защитена местност „Бургаски солници“ при проверка на 27 януари, организирана от РИОСВ - Бургас, РДГ-Бургас и Българска фондация „Биоразнообразие“ /БФБ/.  Инициативата е на Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/ като част от съвместната дейност по контрол спазването на Закона за лова и опазване на дивеча и на Закона за опазване на биологичното разнообразие във важни за опазването на зимуващите гъски зони, каквито са  „Атанасовско езеро“,  „Бургаско езеро“ и  „Мандра - Пода“.

Констатирано бе и използване на електрическо звуковъзпроизвеждащо устройство за привличане на птици в близост до езеро Вая, за което е съставен констативен протокол от експертите на РДГ Бургас.

На 30 януари отново бяха организирани проверки, по време на които нарушения не бяха установени. През следващата седмица отново ще бъде организирана проверка за евентуален бракониерски лов извън разрешения период за отстрел на водоплаващ дивеч (31 януари).

Мониторингът на състоянието на Атанасовско езеро се извършва от експерти на БДЗП в рамките на проект „Солта на живота“, LIFE +, който се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие, в партньорство с БДЗП и Черноморски солници ЕАД.