Близо 1/3 от землището на Лозенец попада в ново разширение на защитената зона „Ропотамо“, което оказва се, вече се обсъжда в Министерството на околната среда и водите. За намерението да се разшири обхвата на зоната става ясно от становище на Биологическия факултет към Софийския университет.

От него се разбира, че гражданското сдружение „Да запазим Корал“ е възложило изготвянето на експертиза  на територия с площ от 105.94 ха в района на плаж Корал, за да бъде включена в защитената зона BG0001001 Ропотамо. Становището на  гл.ас. д-р Калина Пачеджиева е, че:

„В изследваната територия в района на плаж Корал върху относително малка площ е съхранено голямо хабитатно разнообразие с висока природозащитна стойност. Установените природни местообитания са от национално и европейско значение за опазване. В района имат разпространение общо 10 местообитания от Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие и Директивата за местообитанията, които са хабитати на редки растения и животни. Към момента територията няма никакъв природозащитен статус. Въз основа на проведеното изследване считам за необходимо и целесъобразно включването ѝ в защитена зона BG0001001 Ропотамо по Директивата за местообитанията. Това ще гарантира опазването на ценен природен комплекс по силно засегнатото от урбанизация Черноморско крайбрежие и ще позволи реализирането на устойчив природосъобразен туризъм.“

От публикувана в изследването карта обаче става ясно, че към новата защитена зона влиза половината къмпинг „Гардения“ и имотите на около 300 човека. Нито един от тях не е бил известен, че се иска промяна в статута на собствеността му. От Община Царево коментираха пред Gramofona.com, че и те едва преди дни са били уведомени за готвената промяна.

„Получихме писмо, че ще се проведе второ заседание на експертен съвет. Нямахме представа, че вече е имало заседание и че въобще се подготвя нова защитена зона“, коментира кметът на Царево инж. Георги Лапчев. Местната администрация ще настоява за провеждането на обществено обсъждане, което обаче да бъде в Лозенец.

„Не в някой софийски хотел или онлайн. Сигурни сме, че формално всички процедури са спазени, но нека хората, чиито имоти са засегнати бъдат информирани“, коментира още Лапчев.

 

На снимката: Картосхема на територията предложена за включване в разширението на ЗЗ Ропотамо с отразени разпространените в нея местообитания от Приложение 1 на ЗБР