Общинската избирателна комисия е разпоредила да се извърши повторно преброяване на гласовете в 6 секционни комисии в Бургас, съобщиха от там. Причината са открити съществени несъответствия във вписаните данни в секционните протоколи за избор на общински съветници и кмет на община, изразяващи се в наличие на числови стойности, съответствието между които не води до удовлетворяване на контроли.

Налице е непълнота в отразените в протокола резултати и противоречия от такъв характер, непозволяващи корекции.

В част от случаите като преференции за кандидати от листа са вписани резултати, чийто сбор надвишава сбора от подадените гласове за листата. В други случаи липсват отбелязани преференции.

Налице е също съществено разминаване между сбора от действителните гласове, разпределени по партии, и числовата стойност на 7.1 от протокола.

Горните несъответствия не могат да се преодолеят чрез информацията, съдържаща се в черновата на протокола, поради обстоятелството, че в някои от случаите чернова липсва, а в други не е попълнена коректно и се разминава съществено с бланката-чернова за отчитане на преференциите.

Ето защо Общинска избирателна комисия счита, че е налице съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от Секционната избирателна комисия.