Г-н Едрев, колко европроекта изпълни община Айтос през 2015 година? Кои от тях бяха приоритетни за Вас?

-  За мен особено важен беше проектът за санирането на ЦДГ "Радост" - единствената несанирана детска градина в Айтос. Друг приоритет, свързан с децата беше изграждането на три нови спортни игрища в града и селата. През 2015 г. открихме и детска зона с нови съоръжения в градската градина.

Приключихме първия етап на проекта за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в Айтос. През тази година работим по втория етап. Проектът е за 31 млн. лв. Имаме реализирани проекти за социални услуги на хора в неравностойно положение.

Сред по-мащабните е изграждането на пречиствателна станция в с. Пирне, където преди това беше изградена канализационна система. Реализирахме и първия етап на реконструкцията на пътя Айтос - Карагеоргиево- Тополица.  Кандидатстваме за финансиране на втория етап до с. Тополица. На етап обсъждане е проектът за изработване на първия след промените, Общ устройствен план на община Айтос. Предвид сроковете, някои от тях продължаваме да изпълняваме и през 2016 г.                                                                                                             

В началото на новата година какъв е процентът на безработицата в община Айтос?

Не по-висок от този за страната. По общински и частни проекти, както и по мерките за заетост на социалното министерство, публичният и частният сектор, осигуряват не малко работни места. Нискоквалифицираните безработни разчитат предимно на временна заетост в черноморските курорти. Основната част от хората, които не са на постоянни договори са ангажирани в земеделието. Успешно работи заводът за скариди, който сега осигурява работа на 200 души.

Предстои строителство на нов завод в Айтос, който ще осигури постоянна работа за 150-200 безработни.

Продължава ли тенденцията млади хора да напускат Айтос и по-малките населени места?

Айтос не е изключение от общата тенденция за страната. Не са малко хората, които работят в чужбина, за да издържат семействата си. Характерно за нашата Община е, че ако мъжете работят в чужбина, семействата им са тук. Няма тенденция за обезлюдяване на селата. Напротив, в 16-те населени места на общината живеят много млади хора, затова един от приоритетите ни през тази година е благоустрояването им.

Колко детски градини и училища функционират на пълен работен ден?

-  Всички функционират на пълен работен ден. На територията на Община Айтос има 8 учебни заведения, в т.ч. една професионална гимназия по селско стопанство и 6 детски градини.

Миналата година след Бургас и Айтос се включи в програмата за саниране. Колко блока за момента са спечелили?

-  Пет са сдруженията на собствениците от Айтос, които са кандидатствали за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Три обществени поръчки са обявени, във връзка с изпълнение на процедурите по програмата.

Първата е за "Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, като обект на поръчката са многофамилните жилищни сгради в Айтос, одобрени за обновяване в рамките на НПЕЕ. Това са жилищните сгради  на ул. „Гарова” № 5, на ул. „Васил Априлов” бл. 3, на ул. „Васил Априлов” бл. 1, на ул. „ Хаджи Димитър” № 18, и на ул. „Цар Асен” бл. 6.

Поръчката е за изготвянето на работни проекти за нуждите на обновяването и изпълнението на СМР за енергийна ефективност. Офертите на кандидат-изпълнителите ще бъдат отворени в Община Айтос на 8 февруари 2016 година.

Другата обществена поръчка, обявена от Общината във връзка с НПЕЕ е за "Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на инженеринг" отново за петте жилищни обекта. 113 хил., без ДДС е прогнозната стойност на поръчката, свързана с контрола при проектиране и строителство, подписване на протокол за приемане на работния проект, както и протоколите за приемане на изпълнените строително-монтажни работи, до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване на сградите. Офертите на кандидат-изпълнителите ще бъдат отворени на 2 февруари т.г.

Обявена е и обществена поръчка за избор на консултант за изготвянето на комплексен доклад за независим строителен контрол при реализиране на НПЕЕ.

Колко е рамката на тазгодишния Бюджет и кои са приоритетите на общината?

Бюджетът на Община Айтос за 2016 г. е в размер на 18 028 108 лв,

Планираните приходи за местни дейности са 7 581 400 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи в местни дейности е 550 100 лв. За мандата приоритетите на администрацията са инфраструктурата и благоустрояването. Затова един от акцентите в бюджет - 2016 са средствата, предвидени за съфинансиране на европроекти през новия програмен период. Целта е чувствително да се подобри обликът не само на града, но и на населените места в Общината.

Най-спешният проект за тази година е изграждането на зони за отдих в парк „Славеева река”. Очаква се финансиране на общински проект, като за целта в бюджета са отделени 150 000 лв. за съфинансиране. Това ще е делът на Общината за реализирането на проекта. По същия начин са предвидени средства и за реконструкцията на втория етап на пътя Айтос - Карагеоргиево - Тополица - предвидените средства в бюджета са в размер на 52 000 лв. През последните години пътят придоби стратегическо значение, предвид формирането на нова индустриална зона там. Като цяло средствата за съфинансиране в бюджет - 2016 са повече, сравнено с предходните години. Предвидени са 400 000 лв. собствени средства за съфинансиране на втория етап от изграждането на Пречиствателна станция - Айтос, на стойност 31 млн. лв. Близо 50 хил. лв отделя Община Айтос за изработването на Общ устройствен план.

Освен че разчитаме на финансиране по програмите на ЕС, ще реализираме повече проекти и със собствени средства. В бюджет - 2016 са планирани и повече обекти, които да бъдат реализирани със собствени приходи.

По време на предишния програмен период Община Айтос нямаше възможност да кандидатства по европроекти за ремонт на улиците в града. Сега те са един от приоритетите - Общината има проектна готовност. Ще бъдат инвестирани и собствени средства за обновяването на уличните и тротоарните настилки, тъй като са в лошо състояние. Капиталови разходи за 2016 г. са близо 1 650 000  лв. 550 хил. лв. от тях ще бъдат инвестирани в основен ремонт на уличните настилки и основен ремонт на общинските  пътища.

Планираме изграждането на спортни площадки с. Карагеоргиево и с. Тополица. Започва и основният ремонт на автогара Айтос. 50 хил. лв. са отделени за реконструкция на Зоопарка. Близо 90 хил. лв. - за видеонаблюдение и ремонти на две детски градини. За Дневния център за лица с увреждания са предвидени 80 000 лв., за закупуване на микробус. Планирани са още немалко обекти, изпълнението на които в голяма степен зависи от приходите през 2016 г.