Виктор Григоров е директор на бургаското иновативно СУ „Иван Вазов“. За поредна година училището обучава деца по утвърдената здравна специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“. Коя е новата атрактивна специалност, която ще изберат бъдещите осмокласници и какви са иновациите в учебното заведение? Интервю на Грамофона нюз с Виктор Григоров в навечерието на 24 май

Г-н Григоров, пет години успешно подготвяте СПА и балнео специалисти. Какво по-точно изучават децата по специалността „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“?

Действително специалността се утвърди много успешно в нашето училище. В специализирания кабинет по „Рехабилитация и терапия“ децата изучават Анатомия и физиология, Лечебен масаж, Здравословни и безопасни условия на труд, Долекарска помощ, Професионална култура и общуване, Видове заболявания, Термални процедури и специализирана техника, Физикална терапия, Фармакология, Ергономия и хигиена на работното място, Ортопедия и травматология, Латински език с медицинска терминология.

В учебния план е заложено децата да  обучават допълнително по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование. Специалността е с разширено изучаване на Английски език и втори чужд – Немски език. За учебната 2022/2023 година СУ „Иван Вазов“ предлага прием на 39 ученика в 1, 5 паралелки по специлността.

Къде се провежда медицинската подготовка на учениците?

Тя се води от преподаватели от Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински колеж към университет „Проф. Д-р Асен Златаров“-Бургас, с който СУ „Иван Вазов“ има споразумение за сътрудничество.

Общообразователната и професионална подготовка по специалността е добра основа за обучение по медицински специалности на по-високо ниво и залог за професионална реализация в сферата на здравеопазването и туризма.

Придобитите знания и умения ще мотивират учениците да живеят здравословно, да ценят и опазват здравето си, да помагат на изпаднали в беда и да спасяват човешки живот. Нашата мисия е благородна!

За учебната 2022/2023 г. разкривате единствената специалност в Югоизточна България - „Асистент на лекар по дентална медицина“. Какви възможности ще разкрие тя пред учениците?

С развитието на техниката в клиниките за дентална медицина нараства необходмостта от подготвени кадри със средно професионално образование за осигуряване на качествена дентална грижа, по-голямо удобство на пациента и намаляване на времето, необходимо за зъболечение.

Дейностите, осъществявани от асистента на лекаря по дентална медицина, целят осигуряване на качествена дентална медицина.

Нашите ученици ще изучават Латински език с медицинска терминология, Професионална култура и общуване, Здравно законодателство, Анатомия и физиология, в специфичната, хигиена и екология, Дентални болести и образна диагностика, Организация на работния процес, Асистиране в денталната медицина, Профилактика и промоция на денталното здраве.

Какви свидетелства ще получат завършилите специалността?

Диплома за средно образование, Свидетелство за III степен на професионална квалификация и Европейско приложение към Свидетелството за професионална квалификация. Специалната медицинска подготовка ще се води от квалифицирани и утвърдени лекари-стоматолози, а учебната и производствена практика ще се извършва в клиники, с които СУ „Иван Вазов“ има сключени договори за сътрудничество.

По какви европейски проекти работите като иновативно училище?

Работим по два проекта Еразъм + за професионално образование и обучение. В градове Долни Кубин и Рожнява, Словакия, посетихме две Средни медицински училища. Бе обменена информация за начините на обучение, учебната практика и конкретните специалности.

Посетихме и град Берлин на тема „Продуктивното обучение“, което касае децата със затруднение и трудна адаптация при усвояване на учебния материал. Немският опит е изключително полезен за деца, които са в тази по-специфична ситуация.

По аналогичен начин работим и по друг проект за професионално образование и обучение. По него посетихме професионалната гимназия „Талина Тениндускул“ в град Талин, Естония. Приемащото училище е професионална гимназия за подготовка на кадри в областта туризма и рехабилитацията. 

При посещението ни в Талин имахме среща с председателката на асоциацията на СПА-центровете в Естония- Айре Тафер, с учители по професионална подготовка, с ученици от професионалните направления. Наблюдавахме занятия по готварство, сервиране и лечебен масаж.

Посетихме модерни СПА-центрове в различни градове на Естония- „Калев-СПА“ в Талин, „Викинг-СПА“ в град Перну, Воден парк „Парадиз“, „Хестия хотел СПА“ и  „Таласу Фрамаре“ в град Хопсалу.

След проведени разговори с работодателски организации беше договорена 14-дневна производствена практика на 4-ма наши ученика в СПА-центрове в град Перну и на още 3-ма в град  Хопсалу. На децата им предстои да се запознаят с естонски практики по водолечение, калолечение, луголечение и парафинолечение, което не е широко разпространено у нас.

 Кое от всичко постигнато досега Ви прави горд?

С прекрасния преподавателски екип, с който работим. Без тяхната подкрепа нищо от това, което изброих до тук, нямаше да се случи. Изключително се радвам, че успяхме заедно да възстановим началния курс на обучение-изключително сме горди с нашите най-малки възпитаници.

 Разработихме, установихме  и  утвърдихме специалността за рехабилитаторите и сега ни предстои да утвърдим и новата ни медицинска специалност – „Асистент на лекар по дентална медицина“.

Бихме искали според възможностите, които ни позволяват учебните планове, да развиваме нашето училище в направление здравеопазване. Това за мен е иновация в образованието. Ние се поучихме от опита на други държави в тази сфера и искаме да извлечем най-полезното от това, което видяхме, и да го приложим в нашето училище.

С какво СУ „Иван Вазов“ е по-различно?

Нашите ученици са мотивирани, дисциплинирани, организацията на учебната дейност е на високо ниво, иновативни сме.  Работим неуморно целеустремено, непрекъснато се усъвършенстваме и квалифицираме. Продължаваме смело напред!

Какво е да си ръководител на голям екип, който работи по толкова проекти?

Това е огромна отговорност и лично предизивкателство, мисия. С помощта на колегите успях да утвърдя нов стил на управление. Ние заедно взимаме решения, след което съвместно ги реализираме  и това ни прави силни. Ние сме отборен екип. Директорът за мен е пръв сред равните. Той не е изолиран и в моят кабинет колегите могат да влязат по всяко време без ограничения, да споделят каквито и проблеми да имат, след които решаваме всичко заедно в оперативен порядък.

Разкажете ни повече за силния си екип?

Екипът, с който работя е една невероятна комбинация от кадри с висок опит и кадри, които сега навлизат в образованието. При нас преподава доктор на Химическите науки, имаме прекрасен специалист по Биология и здравно образование, разполагаме с четирима преподаватели по Английски език и двама по Немски език. По всички общообразователни предмети преподавателите ни са на много високо ниво. Моите колеги полагат постоянни грижи за повишаване на своята професионална квалификация с моята персонална подкрепа.

Какво ще пожелаете на колегите, родителите и децата в навечерието на големия български празник 24 май?

На моите скъпи ученици желая да бъдат здрави, напористи, отговорни, възпитани и да усвояват общообразователната и специалната професионална подготовка. Искам да благодаря на моите родители, че са възпитали такива прекрасни деца и че винаги ни помагат в трудни ситуации.

На прекрасния ни екип желая да бъдат все така отговорни, добронамерени, искрени и да продължават да издигат имиджа на нашето училище. Убеден съм, че заедно ще успеем да прославим СУ „Иван Вазов“ и да го утвърдим като едно от най-предпочитаните централни училища в град Бургас.