През последните години популярността на БГ казина  нарасна значително, като те предоставят на играчите удобен и забавен начин да се насладят на любимите си казино игри от уюта на собствения си дом. С разрастването на индустрията обаче въпросите, свързани с опазването на личните данни на играчите, стават все по-актуални. В тази статия се разглежда състоянието на сигурността на данните и защитата на личните данни в онлайн казината в България.

Характеристики за защита на личните данни в онлайн казината

Българското правителство е въвело строги правила, за да гарантира точността и сигурността на сайтовете на казината. Лицензираните онлайн казина в България са длъжни да се съобразяват с тези разпоредби и да следват конкретни указания относно сигурността на данните. Тези насоки включват силни протоколи за криптиране и Ролята на казината  от първостепенно значение тук.

Технологиите за криптиране като SSL и TLS се изискват от реномираните онлайн казина в България. Тези протоколи за криптиране гарантират, че цялата комуникация между устройството на играча и сървърите на онлайн казиното остава криптирана и защитена, което прави практически невъзможно за всяко неоторизирано лице да прихване или да получи достъп до лична информация.

За да спазят разпоредбите за защита на личните данни, легитимните онлайн казина в България събират само чувствителна лична информация, необходима за предоставяне на услугите им. Това може да включва име на играча, адрес и паспортни данни. Онлайн казината също така трябва да получат изричното съгласие на играчите, преди да използват личната им информация за цели, различни от предоставянето на хазартни услуги.

  • Предаване на данни на трети страни

Един от аспектите на сигурността на данните и неприкосновеността на личния живот, с който играчите трябва да са наясно, е потенциалното прехвърляне на лична информация към трети страни. Реномираните онлайн казина в България няма да споделят лични данни с трети страни, освен ако не са изрично упълномощени от играча или не се изисква по закон. Играчите трябва да прегледат политиките на онлайн казиното, за да разберат как може да бъде споделена личната им информация.

  • Ограничено събиране на данни 

Отговорните онлайн казина в много юрисдикции, включително в България, събират само минимално необходимата лична информация, необходима за предоставяне на услугите им на играчите. Те гарантират, че събирането на лични данни е ограничено до тези, които са необходими за създаването и поддържането на акаунта на играча, както и за изпълнението на законовите изисквания.

  • Съгласие за използване на данните

От онлайн казината се изисква да получат изрично съгласие от играчите, преди да използват личната им информация за цели, различни от предоставянето на хазартни услуги. Това включва получаване на съгласие за рекламни имейли, бюлетини или други маркетингови съобщения. Играчите имат право да се откажат от такива съобщения.

  • Вътрешен контрол на достъпа до данни

Онлайн казината прилагат строг вътрешен контрол, за да ограничат достъпа до личната информация на играчите. Само упълномощен персонал, като например служители за обслужване на клиенти или съответните администратори, получават достъп до тази информация на принципа "необходимо е да се знае". Този персонал често е обвързан със споразумения за конфиденциалност и е добре обучен в методите за защита на данните.

  • Редовни проверки на сигурността 

За да гарантират неприкосновеността на личния живот и сигурността на данните на играчите, онлайн казината извършват постоянни проверки. Обикновено тези одити се извършват от външни фирми за сигурност или независими одитори, които оценяват ефективността на мерките за сигурност на казиното. Чрез провеждането на тези одити казината могат да идентифицират уязвимите места и да въведат необходимите подобрения за защита на личните данни на играчите.

Правителствени мерки за защита на личните данни

За да отговори на нарастващите опасения, българското правителство прие нови закони за защита на личните данни на играчите в онлайн казината.

  • Закон за защита на личните данни 

Един от ключовите нормативни актове, въведени от българското правителство, е Законът за защита на личните данни. Този закон има за цел да защити неприкосновеността на личния живот на физическите лица, като регулира събирането, съхраняването и използването на лични данни от онлайн казината. Той изисква от операторите да получат съгласието на играчите, преди да обработват личната им информация, и гарантира, че тези данни се използват единствено по предназначение и не се предоставят на трети страни без съответното разрешение.

  • Анонимност и псевдонимни акаунти 

Признавайки важността на анонимността, българските закони също така позволяват на играчите да поддържат псевдонимни акаунти, когато играят в онлайн казина. Това означава, че играчите могат да използват потребителско име или псевдоним вместо истинските си имена, като по този начин запазват неприкосновеността на личния си живот. Тази мярка спомага за защита на самоличността на играчите, като предотвратява всякаква потенциална кражба на данни. 

  • Строги процедури за проверка на самоличността 

Българските закони изискват строги процедури за проверка на самоличността на операторите на онлайн казина. Тези процедури изискват от операторите да проверяват самоличността и възрастта на играчите, преди да им позволят да участват в каквито и да било хазартни дейности. Чрез въвеждането на задълбочени процедури за проверка правителството цели да предотврати достъпа на непълнолетни до онлайн казина и да защити уязвимите лица.

Споразумения за поверителност с доставчиците на услуги. За да се повиши допълнително защитата на личните данни, от операторите на онлайн казина в България се изисква да подписват споразумения за поверителност с доставчиците на услуги. В тези споразумения се посочва, че доставчиците на услуги трябва да зачитат и защитават неприкосновеността на личния живот на играчите, както и да спазват всички приложими закони за защита на данните.

Какво трябва да знаят играчите

Българските закони предоставят на играчите определени права във връзка с личните им данни. Онлайн казината трябва да предоставят на играчите достъп до личната им информация и да им позволят да коригират евентуални неточности. Играчите също така имат право да поискат изтриване на данните си, когато те вече не са необходими за целта, за която са били събрани или обработени. Освен това физическите лица имат право и да се откажат от директни маркетингови съобщения и допълнителна обработка на данни.

Трансгранично предаване на данни 

Българските закони предвиждат, че ако онлайн казината прехвърлят данни на играчи извън Европейското икономическо пространство, те трябва да се уверят, че получаващата държава е в състояние да осигури защита на данните. За да се защитят данните на играчите при трансгранично прехвърляне, трябва да се приложат адекватни мерки за защита, като например стандартни договорни клаузи или задължителни корпоративни правила.

Уведомления за изтичане на данни 

В случай на изтичане на лични данни онлайн казината в България са длъжни да уведомят Комисията за защита на личните данни без неоправдано забавяне. Това позволява да се предприемат бързи действия за намаляване на потенциалните вреди за засегнатите лица.

  • Прилагане на законодателството и санкции

В България са създадени регулаторни органи, като например Държавната комисия по хазарта, които осъществяват надзор и защита на данните в онлайн хазартната индустрия. Неспазването на тези закони може да доведе до сериозни санкции, включително глоби и отнемане на лицензи за извършване на дейност.

Видове данни, събирани от онлайн казината в България

Онлайн казината изискват определена основна лична информация за създаване на акаунт и за процесите на проверка. Обикновено това са пълното ви име, дата на раждане, адрес на местоживеене и данни за контакт. Тези данни помагат да се уверите, че сте в законна възраст за участие в хазартни игри и помагат за предотвратяване на измамни действия.

Може би най-чувствителните данни, които споделяте с онлайн казиното, са свързани с данните ви за плащане. Това може да бъде информация за кредитната ви карта, данни за банковата ви сметка или други данни, свързани с плащанията, в зависимост от наличните в платформата методи за депозиране и теглене. Онлайн казината изискват тази информация, за да улеснят транзакциите.

В допълнение към изрично предоставените от вас данни онлайн казината събират и информация за вашите навици и предпочитания за игра. Това могат да бъдат игрите, които играете, честотата и продължителността на играта ви, сумите, които залагате, и дори стратегиите, които използвате. Тези данни помагат на казината да персонализират игровото изживяване, но също така откриват възможности за злоупотреба.

Мерки за сигурност на данните в казината в ЕС

Когато играете в онлайн казина в ЕС, защитата на вашите данни зависи от цялостното качество на операторите на казина и техните лицензионни условия.

В някои европейски юрисдикции комисиите по хазарта изискват от лицензираните оператори на дистанционни хазартни игри да преминат годишен одит на сигурността от трета страна в съответствие с определени раздели на ISO 27001 и да представят доклад като доказателство за съответствие.

Обикновено тези одити трябва да се извършват от независими доставчици на одиторски услуги (ASP) в зависимост от условията на лицензиращия орган на казиното. Например операторите на казина с лиценз в Малта имат възможност да изберат всеки одобрен ASP за одити на системата или на съответствието, както се изисква от MGA.

Независимите одити на информационната сигурност имат за цел преди всичко да идентифицират слабостите в сигурността и да приложат мерки за намаляване на риска.

Защита от изтичане на данни в България

Според PDF-документ, публикуван от Европейската асоциация за хазарт и залагания (EGBA), компаниите за онлайн хазарт трябва да формулират стратегия за предотвратяване или намаляване на изтичането на лични данни.

EGBA е представила проект на Кодекс за поведение в областта на защитата на данните, в който се определят правилата на индустрията и примерните практики, за да се гарантира спазването на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR).

Задължението за защита от нарушаване на сигурността на данните е неразделна част от този кодекс и от всички членове на EGBA, както и от други организации за онлайн хазарт, лицензирани в ЕС/ЕИП, се очаква да го спазват.

Все пак нека бъдем ясни: въпреки че GDPR определя окончателния стандарт за защита на данните, не всички собственици на уебсайтове на казина го тълкуват и прилагат по един и същи начин.

Някои оператори правят всичко възможно, като прилагат мерки, които надхвърлят основните изисквания, насърчавайки по-високо ниво на доверие на играчите. Други могат да направят само необходимото, точно толкова, колкото е необходимо, за да заобиколят санкциите.

И така, какво означава това за вас, играчите? Когато решавате къде да инвестирате времето и парите си, е разумно да търсите най-добрите онлайн казина на ЕС с висок рейтинг и популярност в общностите на играчите. Това са сайтове, които ценят своите клиенти и често надвишават регулаторните стандарти.

Контрол върху играчите и права на лични данни

Жителите на ЕС могат да поискат подробна информация за това какви лични данни съхранява даден казино сайт. Това включва информация, предоставена при регистрацията, както и всички данни, получени в резултат на вашата игрова дейност. Имате право да получите копия от тази лична информация.

Ако някои данни са неверни или неактуални, можете да поискате от оператора на казиното да ги актуализира, а благодарение на правилата на GDPR можете да поискате от онлайн казината в ЕС да изтрият личните ви данни, освен ако конкретни законови разпоредби не изискват те да бъдат съхранявани.

Данните трябва да се използват, за да помагат на клиентите, а не само да се печели от тях

Всеки лицензиран сайт за онлайн хазарт трябва да публикува своята политика за поверителност. Превъртете надолу всяка страница и можете да я видите. Тази политика описва как се събират данните на клиентите, каква информация се събира и как се използва.

Интересното е, че данните не се използват само за маркетингови цели. Да, активността на потребителите се проследява и се използва за предлагане на персонализирани промоции. Данните обаче се използват най-вече за проверка на самоличността.

Личните данни, въведени по време на процеса на регистрация, се сравняват с официални правителствени документи и бази данни, за да се гарантира, че клиентите са тези, за които се представят. 

Данните се използват и за извършване на проверки за достъпност, които отговарят на изискванията на компанията за отговорна игра. Крайният резултат е система, която използва данни за по-добра защита на хората на всички нива.

Много индустрии използват данни за клиентите, за да извършват проверки за сигурност, но малко от тях го правят в такава степен, както компаниите за хазарт. Ето защо това е забележителен пример за това как събирането и защитата на данни могат да се използват в наши дни.

Заключение

Всички знаем, че има много видове информация и как компаниите се стремят да я събират. Ако тези компании я използват само за да си помагат чрез неща като маркетинг, това е проблем. Многомилиардната казино индустрия може и да не е перфектна. Нито една индустрия не е такава. Ако обаче проучите как тя използва данните за клиентите, ще видите, че като цяло те се използват за общото благо, а това е нещо, от което могат да се поучат и други индустрии.