Бюрото по труда в Бургас уведомява работодателите, желаещи да ползват преференции за заетост и обучение на безработни и заети лица, че разполага със следните средства за сключване на дого-вори през месец  април 2016 година при наемане на безработни лица както следва:

 

ВИД ПРЕФЕРЕНЦИЯ ПО ЗНЗ                                                                               СУМА /ЛВ/

 

1.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год.

 възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ)                                              2668

2.Насърчаване на работодателите да наемат  за  стажуване

Безработни лица до 29-години / чл.41от ЗНЗ/                                                         4736

3.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за

 чиракуване  безработни лица до 29 – годишна  възраст

 (чл 41а от ЗНЗ)                                                                                                      7416

4.Насърчаване на работодателите да наемат на работа

 продължително безработни лица / чл.55в от ЗНЗ/                                                  6892

6.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места

за чиракуване / чл.55г от ЗНЗ/                                                                                3373

 

Подаване на документи  до  11.04.2016г.

Допълнителни справки и информация:

ДБТ –Бургас  ул.”Перущица” № 67 ет 1, стая №8, тел. 81-39-44