На 17 март от в зала „Георги Баев“ на културен център „Морско казино“ беше представен  проект „Да включим  хората с увреждания в публичните дела- да създаваме достъпна среда заедно“.

Присъстващите имаха  възможност да се запознаят с предвидените дейности, напредъкът  към момента, както и с модела за включване на хора с увреждания в процеса на осигуряване на достъпна среда при реконструкция на съществуващи сгради и пространства, и изграждането на нови обекти.  Специално  участие в събитието взеха на живо от Бостън г-жа Пола Соттник- School for Global Inclusion and Social Development, наставник по проекта и от Вашингтон г-жа Джесика Лин- представител на IREX отговаряща за Community Solutions Program.   Те представиха  концепцията за универсален дизайн и универсалния модел за учене, ползите  от участието на хора с увреждания в екипната работа, както и възможностите за професионално и личностно развитие на младите хора, работещи за изграждането и развитието на местните общности.

В рамките на проекта бе направено проучване сред представители на целевата група, чрез което бе избрана стара и недостъпна сграда в нашия град- бившите казарми в „Приморски парк“. След като Община Бургас осигури и привлече финансиране за необходимите  строително ремонтни работи, бе изготвен и одобрен проект с помощта на хора с увреждания. Те ще участват с периодични посещения по време на самата реконструкция , за да следят за съответствието между планираното и изпълненото. Това гарантира в максимална степен достъпността и удобството при използване на обновената постройка. Процесът на взаимодействие между странитe се следи внимателно, за да се идентифицират и отстранят всички възможни пречки за протичането на ползотворно сътрудничество. В края на проекта ще бъде изготвен доклад, описващ практическото внедряване на модела за взаимодействие.    

Проект „Да включим  хората с увреждания в публичните дела- да създаваме достъпна среда заедно“ е резултат от участието на представители на Община Бургас в програмата за млади лидери Community Solutions Program, осъществявана от IREX. Основните цели на проекта са да се повиши капацитета и ефективността при създаването на достъпна среда, да се подобри работата на местните власти, да се подобрят възможностите  за социално включване на рискови групи,  да бъдат намерени лидери сред хората с увреждания, които да отстояват правата и интересите на тази група. Мисията- да убедим  местните власти, бизнеса и хората с увреждания да си сътрудничат и работят заедно.  Очакваният резултат е утвърждаване на модел за взаимодействие между заинтересованите страни.