Дирекция „ Бюро по труда „ Бургас уведомява работодателите от общините Бургас , Средец и Камено, че   считано от 25.03.2021 стартира процедура по кандидатстване за включване в субсидирана заетост за наемане на следните безработни лица:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 13100 лв.;
 • за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - свободни средства - 4143. лв.;
 • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 5343 лв.;
 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 4116 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 17500 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3930 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 16670лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 10480 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 5233 лв.;
 • за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 5228 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 11740 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., включително.

Одобрените работодатели получават субсидия в размер на 550лв или 630лв за длъжности изискващи висше образование, средства за трудов стаж по Кодекса на труда и  дължимите от работодателя осигурителни вноски, за всяко наето лице за  период от 6 или 9 месеца срещу задължението да запазят заетостта  на работното място за период равен на периода на субсидиране

Подаване на документи и получаване на допълнителна информация работодателят може да получи в Дирекция “Бюро по труда” – Бургас ул. Перущица  № 67 ет.1 стая № 6 на тел.056/81-39-44, както и във филиалите на Бюрото  по труда в гр. Средец и Камено.