„Законът за електронното управление предвижда създаването на нова държавна агенция "Електронно управление", която да координира всички "електронни" проекти на отделните администрации, както и да поддържа държавните инфраструктура, информационни центрове и комуникационни мрежи”, съобщи народният представител Иван Вълков (ГЕРБ). Той е член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения към НС, където законът за изменение и допълнение беше приет на редовно заседание.

Агенцията ще одобрява и всички нови обществени поръчки в областта на електронното управление, така че държавата да не плаща по два пъти за едно и също нещо или за нецелесъобразни проекти. Трябва да бъде създадено и държавно предприятие "Единен системен оператор", което да разработва държавни електронни услуги и да управлява проекти, които засягат множество администрации.

„Част от мотивите за промените са, че през последните 15 години отделните администрации провеждат некоординирани политики по електронизиране на услугите си и градят собствен капацитет и инфраструктура, обслужващи предимно собствените им вътрешни нужди. Липсват законоустановени механизми за хоризонтална координация и приоритизиране на интервенциите в областта на електронното управление. Това налага централизирането на усилията по въвеждане на електронно управление в единна структура, което ще елиминира дублирането на инфраструктура и системи в администрациите, ще осигури ясни правила за допустимост на проектите за електронно управление и ще оптимизира съществуващите процеси в администрацията”, казва Иван Вълков.

С промените се регламентира правото на достъп на лицата до историята на обмена на документи и данни, отнасящи се към тях, с цел повишаване доверието и прозрачността в системата.

Законопроектът премахва и множество пречки пред изпълнението на електронно управление чрез изменителни разпоредби в редица закони, които до момента са били в противоречие с основни концепции на електронното управление и са възпрепятствали принципа за еднократно събиране на информация и многократното й използване.

Предстои законът да бъде гласуван и в пленарна зала.