Община Созопол подготвя проект „Обособяване на кът за отдих в УПИ – XVI, кв. 1– гр. Созопол, Община Созопол” във връзка с участие в конкурс, финансиран от ПУДООС за дейности по Национална кампания „За чиста околна среда - 2016 г.“ на тема ‘'Обичам природата - и аз участвам”.

Основната идея на проекта е изграждане на функционално пространство като кът за отдих. В зависимост от възможностите за финансиране обектът ще се изгражда поетапно. За първият етап се търси финансиране от ПУДООС, а довършването на целия проект ще се извърши със средства от общинския бюджет.

Предвидената за освежаване, облагородяване и обособяване на обекта като място за пасивен и активен отдих територия се намира в изключително атрактивната туристическа зона на Стария Созопол. От мястото се открива невероятна гледка към морето и островите Св. Иван и св. Петър. Безспорно е ползването на изградения кът за отдих както от местното население, така и от стотиците гости на града.

Краткото изложение обосновава целесъобразността на финансиране от страна на ПУДООС, защото реализирането на основните дейности в този проект от една страна ще приобщят местното население да цени изграденото, чрез влагане на личен труд - почистване на терена и от друга ще превърне пространството в зона за активен и пасивен отдих, ще повиши както привлекателността на населеното място, така и екологичната култура на жителите и гостите на Созопол.

Резултатите от дейностите, предвидени в този проект ще доведат до чиста околна среда и възпитаване в стремеж за нейното опазване; повишаване активността на гражданското общество, което ще гарантира съхраняване на постигнатите резултати и повишаване на информираността на местното население за средствата, които държавата отделя във връзка с опазване на околната среда.

В конкурса на Националната кампания, финансирана от ПУДООС кандидатства и кметство с. Равна гора. Основната идея на проекта е надграждане на оформено пространство като кът за отдих около значим елемент от обществената структура, какъвто е изградената и реновирана селска чешма.

За изграждане на кът за отдих, облагородяване на терена, който е в близост до две селски чешми в центъра на с. Вършило и залесяване пък е проектът на кметството на странджанското село.