Проектът на Община Поморие „Осигуряване на достъп до културно наследство и културни продукти в Община Поморие чрез отваряне за посещения на сгради с културно-историческа стойност и разработване на нови дигитални съдържания в областта на културното наследство” получи одобрение за 100 % безвъзмездна финансова помощ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)  2009-2014 г.

Основната цел на проекта е да възстанови, запази и популяризира културното наследство в община Поморие, като осигури достъп до него за широката общественост. При изпълнение на проекта ще се извърши преустройство и реставрация на сграда-паметник на културата, която ще отвори врати като нова градска галерия.

В нея ще се излагат произведения на изкуството, ще се организират творчески срещи, пленери, камерни концерти и др. културни събития. В резултат от дейностите по проекта съществуващият фонд от движимо и нематериално културно наследство ще бъде дигитализиран като ново съдържание в Интернет, което ще се поддържа и обновява непрекъснато и след края на проекта.

„Това е още един дългоочакван проект за Поморие, който ще бъде реализиран много скоро. Сградата на старата митница в центъра на града, която беше в лошо състояние, ще се превърне в модерна галерия и ще даде сцена за творчеството на културните дейци от общината, и не само. Ще бъдат въведени иновации за съхранението на уникалната култура на града ни. Проектът ще допринесе и за популяризирането и развитието на културния туризъм в Поморие, което от своя страна ще удължи продължителността на туристически сезон.”, каза кметът Иван Алексиев

Във връзка с проекта, на предстоящото заседание на Общински съвет Поморие ще бъде разгледана докладна за делегиране права на кмета за подписване на Запис на заповед, като част от необходимите документи за подписване на договора за финансиране по ФМ на ЕИП.