По повод постъпили жалби в Комисия за защита на потребителите /КЗП/, свързани с индексацията на цените по договорите за електронни съобщителни услуги Ви уведомяваме, че в съответствие с решение на Комисията, документирано в Протокол № 7 от 18.03.2024г., КЗП и Алиансът на технологичната индустрия (АТИ) се споразумяха в условията на потребителските договори на „А1 България“ ЕАД, „Виваком България“ ЕАД и „Йеттел България“ ЕАД, клаузите за индексация на месечните абонаменти и/или цени на електронни съобщителни услуги да се прецизират от операторите така, че да предвидят следното:

1.1. Реципрочно намаляване при отчетена от Националния статистически институт дефлация за предходната календарна година;

1.2. Определяне на прагове, в рамките на до +/–2%, при които не се извършва индексация, както при инфлация, така и при дефлация;

1.3. Право за потребителите, при увеличение поради инфлация, да прекратят договора си за електронни съобщителни услуги без да дължат определената в него неустойка за услуги, като това право се упражнява в срок от един месец от обявената начална дата на индексация.

1.4. Определени абонаментни планове и/или цени на услуги могат да бъдат изключени от обхвата на индексацията, както при инфлация, така и при дефлация, като операторите следва да ги обявят на интернет страницата си.

Операторите ще предприемат действия за изменение на условията си така, че промените да влязат в сила от 01.01.2025 г.

Видно от изложеното по-горе, КЗП е решила поставените в жалбите проблеми в съответствие със своите правомощия и компетенции.