Предоставените улеснения са достъпни от началото на тази седмица на официалния сайт на общината www.pomorie.bg в секция Е-услуги.

Пет от услугите са включени в раздел „Гражданска регистрация и актосъставяне” и чрез тях могат да бъдат издадени:

-              Акт за раждане – дубликат

-              Удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

-              Удостоверение за родствени връзки

-              Удостоверение за семейно положение

-              Препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път

Останалата част от списъка с услуги включва издаване на документи, касаещи „Устройство на територията”, а именно:

-              Разрешение за извозване на земни маси

-              Удостоверение за попълване на кадастрален план

-              Разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства

-              Констативни протоколи и степен на завършеност на строеж

-              Геодезически данни по кадастрални и регулационни планове

За подаване на електронните заявления не се изисква представяне на универсален цифров подпис. От нововъведенията в общинската администрация може да се възползва всеки гражданин, достатъчно е да създаде и активира собствен акаунт безплатно, следвайки посочените в сайта указания.