„В проект на Закона за туризма е предвидено създаване на онлайн платформа между  хотелите, МВР и НАП. Данните ще могат да се ползват при желание от общинските администрации. Около 250 общини имат лиценз. През 2013 г. има разработена система и е предоставена на общините, но малко от тях я познават“,  каза зам.-председателят на парламентарната Комисия по Бюджет и финанси Диана Йорданова на ХIХ-ата национална среща на финансистите от общините. Тя се провежда и в момента в Пампорово.  

Депутатът от Бургас посочи, че е налице и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, който вече е приет на първо гласуване. Предвижда се звено за вътрешен одит задължително да се изгражда в държавните администрации, в частта касаеща общините, чийто бюджет надхвърля 10 млн. лв., търговските дружества, включително лечебните заведения с над 50 процента държавно и/или общинско участие в капитала и с годишен оборот над 10 млн. лв. за всяка от последните три години. Законът ще засегне и търговските дружества, чийто капитал е собственост на  дружествата по т. 6 с годишен оборот над 10 млн. лв. за всяка от последните три години.

Общото звено за вътрешен одит може да се изгражда след съгласуване с министъра на финансите в една община въз основа на споразумение, сключено между две или повече общини.

​Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) регламентира таксата за битови отпадъци да се определя на база количество отпадък, а когато установяването на количество не е възможно, таксата да се определя на ползвател. Към момента използваната от общините основа за определяне размера на таксата за битови отпадъци в повечето случаи е данъчната оценка/отчетната стойност на недвижимите имоти. Тази практика не осигурява необходимата тясна връзка между генерираното количество отпадъци от задълженото лице и размера на таксата. Респективно, няма обективна база, за да се установи доколко заплащаната от дадено лице такса съответства на обема и качеството на получената от същото лице услуга. Лица, които изхвърлят по-голямо количество отпадъци могат да плащат същата и дори по-малка сума за такса за битови отпадъци от други, които са собственици на имоти с високи данъчни оценки и които не генерират големи количества отпадъци. В тази хипотеза ще е налице противоречие както с принципа за справедливост при определяне и заплащане на местните такси, посочен в чл. 8, ал. 1, т. 3 от ЗМДТ, така и с принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците, т.нар. принцип „замърсителят плаща“. Една от главните цели от действието на втория от тези принципи е да се стимулират лицата да намалят количеството на изхвърляни отпадъци от бита.