Център за насърчаване на социалното предприемачество подпомага бизнес и неправителствени организации в Смолян. Това съобщиха от центъра за устойчиво развитие на планината  ЦУРП – Смолян. Центърът е структура към Смолянската търговско- промишлена палата и е създаден през м. април 2018 г. 

Основната дейност на центъра е да предоставя информация с цел популяризиране на тематиката на социалното предприемачество; Проучване и консултиране на възможности за финансиране на потенциални предприемачи; анкетиране и консултации на потенциални заинтересовани лица по бизнес планиране и наемане на хора от рискови групи; предоставяне на експертна подкрепа от юрист, счетоводител и социален работник.

В сферата на дейност са включени още проучване на добри практики и нормативна уредба по отношение на социалното предприемачество в България и чужбина, както и проучване на потенциалните целеви групи. Създаването и отпечатването на информационни материали, популяризиращи социалното предприемачество, също са част от функциите на Центъра за насърчаване на социалното предприемачество.

Към структурата са назначени двама експерти. Осигурено е оборудване за работа на центъра, включващо компютърна конфигурация, лаптоп, принтер, мултифункционално устройство. За подпомагане дейността са наети външни експерти – юрист, финансист и социален работник.

В  рамките на своята дейност Центърът за насърчаване на социалното предприемачество към Смолянска търговско-промишлена палата проведе форум на тема „СТИМУЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ на 29 март 2019 г.  в гр. Смолян.

Също така активно работи за установяване на партньорство и сътрудничество със заинтересовани страни – организации и институции с цел съвместна работа и популяризиране на социалното предприемачество- Съюзи на инвалиди, Бюро по труда, Социални предприятия, неправителствени организации, Кооперации.

Като положителен ефект от работата на Центъра може да се посочи предоставянето на информация и консултации на множество потенциални предприемачи и заинтересовани страни от структурата, включително от външните експерти и по време на събитията, организирани за информация и популяризация на предприемачеството и проекта. Подпомогнати са 2 новосъздадени социални предприятия. Едното от тях е единственото регистрирано на територията на област Смолян, по изискванията на новия закон.

Екипът на центъра участва активно в конференции, работни срещи и семинари по тематиката, свързана със социалното предприемачество.

На работна среща в Ксанти /Република Гърция/ на 21 и 22 август 2019г., бе извършена обмяна на опит и бяха обсъдени добри практики с представителите на структурата за социално предприемачество в Ксанти. Участниците в срещата посетиха Социалната кооперация GENISEA, Сидини, Ксанти, където се запознаха с гръцкия опит в тази посока. След приключване на проекта, Центърът ще продължи да работи като звено от СмТПП.

СМТПП е партньор № 5 по проект1733 “Интеррегионално насърчаване на социалните предприятия”/ „Interregional Social Enterprise Empowerment”, с акроним I SEE се финансира по договор за безвъзмездна помощ B2.9c.06 от 23.10.2017г., по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция -  България 2014-2020. Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на Република Гърция и Република България  http://www.greece-bulgaria.eu

Водеща организация по проекта е Регион Източна Македония и Тракия. 

Гръцки партньори: „АCTIVE CITIZENS PARTNERSHIP“; Мрежа за социална солидарност на Източна Македония и Тракия «I STIRIXI»

Български партньор: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-СМОЛЯН