Панайот Рейзи разходвал общински средства от бюджета на общината в размер на 155 000 лева в полза на Сдружението „Футболен клуб Созопол“

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество установи на заседание днес конфликт на интереси за бившия кмет на Община Созопол Панайот Рейзи в мандата му 2015 – 2019 г.

Производството е започнало по сигнал, че в качеството си на заемащ висша публична длъжност, Рейзи е разходвал общински средства от бюджета на Община Созопол в полза на Сдружението „Футболен клуб Созопол“, на което е бил председател на Управителния съвет от март 2009 г. до април 2019 г. 

В писмено становище пред комисията, представено чрез адвоката му, той е посочил, че няма икономическа или политическа зависимост между него и спортния клуб, както и че не е получавал възнаграждение от членството си. Твърди още, че действията му са въз основа на взети решения от Общинския съвет, които той, като кмет, няма право да не изпълни.

Установено е, че Рейзи е подписал лично 6 преводни нареждания за изплащане на субсидии от бюджета на общината към спортния клуб в общ размер на 155 000 лв.. Обстоятелството, че кметът на общината е и член на Управителния съвет налага извода за наличие на частен интерес, смята комисията.

Според закона, щом разходването е извършено в интерес на юридическо лице с нестопанска цел, несъществен става фактът, че не е получавано възнаграждение.

Правилното и законосъобразно поведение би било, преди подписването на преводните нареждания, Панайот Рейзи да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие по служба, и съответно да го делегира на свой заместник, се посочва в становището.

На бившия кмет на Созопол е наложена глоба в размер на 5000 лв. и е отнета сумата от 155 000 лв., какъвто е размерът на субсидията.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За Панайот Рейзи, приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила.

Източник: БНР-Бургас