Анкета "Ползите от образователната интеграция и приемането на различието”:

 

 

 

1. Мислите ли, че в България е осигурен равен достъп до качествено образование за всички деца от отделните етнически малцинства?

2. В училище работи ли се по разбирането на етнокултурните различия и в посока на междукултурните взаимодействия?

3. Прилага ли се индивидуален подход от учителите към всички деца от отделните етнически малцинства?

4. Има ли реално партньорство на преподавателския екип със семействата на учениците, които се обучават в съответното училище?

5. Достатъчно ли е според вас за образователната интеграция и приемането на различието на деца от отделните етнически малцинства сътрудничеството със държавни и социални институции и неправителствени организации, с които училището си партнира?

6. Професионалното образование би ли помогнало за по-добрата социална адаптация и реализация на децата от отделните етнически малцинства?

 

 

Отговорете с „да” или „не” на въпросите в коментарите под анкетата.

 

-------------------------------------------------------www.eufunds.bg  ---------------------------------------

Проект BG05M2OP001-3.002-0040 „Интегриран подход за постигане на значими и устойчиви резултати в образователната интеграция на ученици от етнически малцинства в Община Бургас“, финансиран от  Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.