Възпитаници на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Бургас създадоха задачи и уроци за ученици като внедриха в тях иновативни компетентностни подходи и технологии. Студентите и докторантите са от специалности „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“, под ръководството на доц. д-р Красимира Димитрова, директор Департамент за Квалификация и професионално развитие на педагогическите специалности.

Посещението на бургаската делегация е по инициативата „Открита класна стая в МОН“  на  министъра на образованието и науката - проф. д-р Галин Цоков. Основна цел, на която е да се покаже, че образованието може да се получи навсякъде и не бива да бъде поставяно в рамка.

Студентите изпълняваха поставените задачи, като приложиха знанията си, получени по различни учебни дисциплини – Методика на обучението по математика в детската градина и началното училище, Облачни технологии, Виртуална и добавена реалност, Развитие на ключови компетентности в обучението, Педагогика на играта, Разработване на образователни ресурси. Поставените задания служат за трансфер на получените знания в умения - практически ситуации, приложени от обучаемите.

Бъдещите специалисти бяха разделени на екипи. Всяка работна група създаде образователни ресурси за деца и ученици, чрез използването на различни технологии – програмируеми устройства BeeBot и Ozobot,  платформа за виртуална и добавена реалност EON-XR и образователно приложение Kahoot. Интегрирани бяха знания от образователни области по математика, общество, природа, технологии.

Представените демонстрациите са в резултат на проведените дейности по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ и стратегията на МОН за ефективно използване на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката.

На открития урок присъстваха и заместник-министрите на образованието и науката Емилия Лазарова, Таня Михайлова, Наталия Митева и акад. Николай Витанов, както и експерти от МОН.

Министърът, проф. Галин Цоков, връчи плакет за постигнати резултати в областта на съвременните образователни на доц. д-р Красимира Димитрова. Всеки от участниците в „Открита класна стая в МОН“  получи фототипно издание от 1887 година - „Детинска мъдрост“, първо ръководство за работа с деца.