Днес от 10:00 часа в лекционната зала в сградата на НЧ „Георги Кондолов-1914 г.“- град Царево се проведе Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета за 2021 година на Община Царево.

Подробно бе представен от г-жа Мила Стоянова – Директор дирекция АПОБФ доклад за сборния отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета, отчет на капиталовите разходи, отчет на сметките за средствата от Европейския съюз и отчет по общинския дълг на Община Царево, за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. , по функции и параграфи.

На публичното обсъждане бе отговорено на всички зададени въпроси.