С 16 гласа „против” и 1 „въздържал се” местният парламент на Община Камено отхвърли докладната записка относно освобождаването от такса битови отпадъци за 2016 година на всички фирми, подали заявление за това. След много дебати съветниците взеха решение да освободят единствено юридическите лица, които работят на територията на „Лукойл Нефтохим” АД, където общината не извършва сметосъбиране и сметоизвозване.

С пълно мнозинство обаче бе приет Отчета за извършена работа от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2015 г. През изминалата година Общината е завела 16 дела срещу родители на проблемни деца. Повечето от тях са от село Свобода.

Малолетните и непълнолетните са извършили множество кражби на територията на Община Камено. В същото време досъдебните производства срещу тях биват прекратявани, тъй като щетите са в малки размери.  Общината може да санкционира единствено техните родители с глоби, които обаче попадат в графа несъбираеми задължения. За някои от проблемните деца текат процедури по настаняване в близки и роднини, тъй като родителите им не могат да се грижат за тях.

От тази седмица Община Камено има втори заместник кмет. Това е финансистът Димитър Петров. Той ще бъде ангажиран за приходната част на бюджета, финансите и общинската собственост. Петров е бил дългогодишен служител в банковата сфера, семеен е, с две деца.

Припомняме, че на предходната сесия, в края на януари, местният парламент прие с пълно мнозинство новата структура на Общината. Тя е част от Програмата на кмета Жельо Вардунски за модерното и европейско развитие на Община Камено.