Общинският съветник от БСП Христо Панайотов предлага Община Бургас да създаде общински гаранционен фонд в подкрепа на местни малки и средни предприятия.

В мотивите към докладната записка се посочва, че подобен фонд работи особено успешно в Столична община, като до сега e подпомогнал над 635 фирми, съдействайки за отпускането на кредити за близо 120 милиона лева и е с поет гаранционен ангажимент за над 31 милиона лева. Наличието на подобен финансов инструмент в община Бургас може да повиши конкурентоспособността и достъпа до финансиране малките и средни предприятия в града ни.

В предстоящата сесия трябва да бъде създадена временна комисия за проучване възможностите за създаване на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия – Бургас“. Със следните задачи:

- Комисията да извърши и внесе в ОС на община Бургас: „Анализ и оценка на възможностите за създаване на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия – Бургас“;

- Комисията да подготви и внесе в ОС на община Бургас проект на: „Правилник за организацията и дейността на общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия - Бургас“.

Вносителя предлага комисията да се състои от 7 члена -  4 общински съветници 3 трима представителя на общинската администрация определени със заповед на Кмета на община Бургас.