Държавно горско стопанство - Айтос задоволява нуждите от дървесина за местно население на две общини – Айтос и Руен, в чиито териториален обхват е разположено. Община Айтос е с население 27 326 души, а община Руен – с 27 180 души.

За отоплителен сезон 2022/2023 г. за двете общини е определен годишен лимит, както следва - Община Айтос – 14 000 пр. м3, а за Община Руен – 50 000 пр. м3.

След срещи с кметовете на населените места и общините на територията на ДГС – Айтос, бе взето решение количествата дърва за огрев за местно население, закупени в началото на 2022 година, да не са включени в предвидените лимити за отоплителен сезон 2022/2023 г. Това съобщават от пресцентъра на Югоизточно държавно предприятие – Сливен /ЮИДП/.

От началото на календарната 2022 г. до текущият момент в двете общини са постъпили следните количества дървесина:

•    Община Айтос – 10 714 пр.м3 – в т.ч. 9 323 пр.м3 след 14.02.2022 г;

•    Община Руен – 45 499 пр.м3 – в т.ч. 38 892 пр.м3 след 14.02.2022 г.

В сравнение с предоставената дървесина до месец октомври 2021 година, през текущата година за община Руен са добити и доставени с 30 % повече дърва за огрев за местно население. Общото количество добита и доставена за местно население дървесина на двете общини към момента е 56 213 пр.м3.

Силно завишеното търсене на дърва за огрев, спрямо предходни години, както и презапасяването са причини за по-продължителното и поетапно снабдяване на населението, но от ТП „ДГС Айтос“ уверяват, че всички заявки ще бъдат изпълнени в срок за отоплителния сезон.