Всички лица и семейства, на които в периода от 1 март 2015 г. до 28 юли 2015 г. са отпуснати месечни помощи за деца, са длъжни да уведомят писмено съответната дирекция „Социално подпомагане“ за всички промени на условията, при които са отпуснати детските надбавки. Заедно с това семейството трябва да посочи дали живее постоянно в страната.  Графикът е следният:

1. До 31 януари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 март 2015 г.;

2. До 29 февруари 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1 май 2015 г.;

3. До 31 март 2016 г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли 2015 г.

Важно: Родителите, живеещи без сключен граждански брак, следва да подадат ново заявление-декларация с всички необходими документи, уточни пред Gramofona.com директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане” Тони Костова.

Тя поясни, че в срок до 30 дни от получаване на информация, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ извършва проверка, в резултат на която може да измени, да спре или прекрати помощта за всички или за част от децата в семейството.

Официална информация е публикувана на сайта на Агенция за социално подпомагане www.asp.government.bg, раздел Пресцентър.