Тракийски университет и община Царево изграждат  експериментален център за аквакултури в Черно море. Този проект е пилотен и е част от по-мащабна инициатива за изграждане на Център за аквакултури. На първо време се предвижда проектиране и изграждане на Център за култивиране и наблюдение на бяла мида и други мидени култури, вкл. и стриди. Технологията ще бъде различна от познатите до момента и ще бъде изцяло закрепена на дъното на морето, без да създава затруднения за преминаване на рибарски плавателни съдове.

Експерименталният център е изцяло с научна и без комерсиална цел, ще представлява научна лаборатория в открито море и няма да бъде ферма за култивиране и продажба на миди.

С този проект Тракийски университет ще затвърди присъствието си в района на Царево и съвместното партньорство, като освен възможност за летни практики, ще даде и поле за развитие на специфични за морския регион специалности.

На по-късен етап се предвижда и проектиране на демонстрационен център за рибни култури.

„Партньорството с Тракийски университет е стратегическо и дългосрочно в направление образование – обучение на студенти чрез летни практики и тук на място, но и в науката – чрез участие в общи проекти. То има огромна добавена стойност не само за Царево но и за цялото Южно Черноморие. До момента освен, че базата е приведена във вид годен за експлоатация изцяло за сметка на университета, се обучават студенти, но и сме кандидатствали по няколко общи проекта за европейско финансиране. Университетът има нашата подкрепа и аз ще предложа удължаване на срока на договора за ползване на базата в гр. Царево.“ заяви кметът на общината Марин Киров.