Средно училище „Димчо Дебелянов“ – Бургас обявява прием след завършен VII за учебната 2024/2025 г, съобщават от учебното заведение.

Професия „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКA“

III-ТА СТЕПЕН НА  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Важно за специалността…

Обучението по „Компютърна графика“ има за цел придобиване изобразителна и визуална култура у учениците, навлизайки в тайните на цифровите изображения. В специалността „Компютърна графика“ се получават основни познания за ефектите на компютъризацията върху съществуващите културни реалии, каквито са фотографията и киното.

Анализира се приносът и влиянието на възникващите нови форми – виртуална реалност, компютърни игри, мултимедийни проекти, реклама и др. Посредством компютърни програми се опознават основните формати на съвременните медии, придобиват се умения относно прилагане дигиталните технологии за създаване на изображения.

Учениците придобиват система от знания и умения за създаване, обработка и манипулация на компютърни изображения, прилагат дигитални изображения за мултимедийна анимация.

Защо да изберете „Компютърна графика“?

След завършване обучението по тази все по-актуална и търсена специалност на пазара на труда обучаващите се ще могат:

 • да усвоят умения да разпределят, селектират и заменят области от изображението;
 • да усвоят тънкостите за подготовка на изображения за Интернет;
 • да усъвършенстват техниките за редактиране, въвеждане на движения и надписи, цифрови видео и звукови ефекти;
 • да придобият необходимите теоретични знания и практически умения в областта, както на технологичната, така и на художествена компютърна графика в различни области: изкуството, образование, бизнес, производство и др.

Придобиване на компетенции…

 • След приключване на обучението си и овладявайки учебния материал, обучаващият се ще придобие редица компетенции. Той ще:
 • придобие умение за работа в екип;
 • може да взема правилни оперативни и управленски решения;
 • работи с персонални компютри и операционни системи;
 • работи с бази данни и съответните им приложни продукти;
 • познава класическите и мултимедийните архитектури основи на компютрите;
 • създава компютърни графични модели и ги анимира;
 • създава и ползва различни  рекламни продукти, както и продукти с производствено предназначение;
 • свободно борави с презентационна и интерактивна мултимедия в локална и Интернет среда;
 • владее Web дизайн, създава електронни приложения и др.

Каква ще е професионалната реализация?

След завършване на специалността „Компютърна графика“ учениците ще могат да се реализират на трудовия пазар като специалисти по компютърен, графичен дизайн в сферата производството, на високите технологии, на изкуството, фотографията и киното, в областите наука, образование и др.

ПРОФИЛИРАНА ПАРАЛЕЛКА, ПРОФИЛ „ПРИРОДНИ НАУКИ“ – БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Придобитите по време на обучението знания, умения и компетентности по профилиращите предмети откриват възможности за продължаване на образованието в сферите на  на медицината, стоматологията, фармацията, биотехнологиите, молекулярната биология, педагогиката и др.

От три години училището си сътрудничи с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и разполага със съвременна материална база. СУ „Димчо Дебелянов“ предлага ателиета и кабинети за провеждането на часовете по специалните предмети. Те са оборудвани с компютри, подготвени за графична обработка, мултимедийни проектори, интерактивни дъски, скенери, принтери, фотоапарати.

Повече информация за специалностите можете да получите на сайта на училището: https://ddebelyanov-bs.com/uchebna-deynost/priem/priem-8-klas/