Община Бургас спечели малък, но важен за жителите на "Лозово" проект от националната кампания "За чиста околна среда - 2016" на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Предстои изграждане на нова детска площадка в центъра на квартала. Преди това ще бъде почистен терен с площ 3 декара. Върху част от него ще се изгради площадката, която да стане притегателен център за игра и социализация на децата и техните родители. Ще се засади подходяща растителност за подобряване на средата и микроклимата, както и за естетизация на района. Ще се монтират пейки и паркови кошчета за отпадъци.

Основна цел на проекта е чрез активното участие на местното население да се постигне и гарантира повишаване качеството и привлекателността на жизнената среда, повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на уменията и желанията за опазване на околната среда у гражданите. С реализацията на проектното предложение ще се подобри балансът на зелени площи във вътрешността на жилищните територии, както и микроклимата на района.