На 19 юни експертите от Мобилен общински офис Карнобат на Национална служба за съвети в земеделието ще проведат информационно събитие, на което заинтересованите лица ще бъдат запознати с възможностите за финансово подпомагане по интервенциите от Стратегическия план през настоящата 2024 г. и условията за изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020г. Срещата ще се проведе в Ритуалната зала на  бул.,,България“ 11, с начало 10 часа. По време на събитието експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от тяхната компетентност.

Акцент на информационното събитие са следните теми:

-„Подпомагане на много малки земеделски стопанства“ от СПРЗСР 2023– 2027г.;

-„Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от СПРЗСР 2023– 2027г.;

-Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020г.

-Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020г.;

Събитието в Карнобат е част от информационната кампания на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), която чрез своите Мобилни общински офиси, разяснява  възможностите за финансиране на дейността на земеделските стопани по интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. през настоящата 2024 г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014–2020 г.

Информационните събития се финансират в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021г. по проект „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от ПРСР 2014-2020 г.

Всички информационни материали ползвани по време на информационните събития ще бъдат предоставени за ползване на заинтересованите лица.

Източник: https://karnobat-voice.com/