Да се изгради канализационна мрежа и пречиствателни съоръжения за отпадъчните води към сунгурларските села Велислав, Пчелин и Подвис определи състав на Върховния административен съд.

Това става ясно от решение на магистратите, с което е определена като правилна заповед на министъра на околната среда и водите от 2019 год. С нея се създава санитарно-охранителната зона на язовир Камчия.

Заповедта е обжалвана от ВиК Бургас, като един от мотивите е, че дружеството няма средства за исканите инвестиции.

„Следва да се има предвид, че ВиК Бургас е оператор на услуги с особен статус по Закона за водите. Поемането на допълнителни финансови задължения, които не са предвидени в бизнес плана му, както и регионалния план, следва да стане по особен ред и особена процедура за изменение на бизнес плана, което обстоятелство не е било отчетено от Министерството на околната среда и водите“, посочва адвокатът на дружеството.

Върховните съдии уточняват в решението си, че язовирът захранва с питейна вода голяма част от населените места по Южното Черноморие.

Моментната липса на финансови средства не може да предопределя частична неправилност на заповедта. Титулярът на разрешителното за водовземане с цел питейно битово водоснабдяване следва да експлоатира водоизточника като предвижда и изпълнява дейности и мерки за изграждане на нови съоръжения с цел постигане на дългосрочни нива на показателите на предоставяните ВиК услуги“, става ясно от решението на Върховния административен съд.

Магистратите напомнят също така, че е недопустимо отпадъчни води да се събират и съхраняват в септични и изгребни ями, какъвто е случаят с трите сунгурларски села, които попадат в обхвата на санитарно-охранителната зона. Целта е да не се допусне замърсяване на водите. 

Това изискване е в съответствие със Закона за водите и целта му е недопускане замърсяване на водите. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.