Община Бургас е обявила обществена поръчка за изграждане на „Център за настаняване, лечение, обучение, социализация и осиновяване на животни“, установи проверка на Gramofona.com. Прогнозната ѝ стойност е около 3 млн. лв. (2 750 000 лв. без ДДС, или 3 300 000 лв. с ДДС).

Новият приют за кучета ще се намира в местността Черна гора (бивша Карабаир) в землището на „Меден рудник“.

Към настоящия момент на територията на община Бургас функционира приют за безстопанствени кучета, находящ се в местността Пода (землището на кв. „Крайморие“). Той обаче е разположен върху частен терен, като от страна на собственика на имота по всяко време е възможно да бъдат предприети намерения за стартиране и реализация на инвестиционни намерения, което налага започване на действия за осигуряване на нов терен.

Процедурите за изграждането на новия център за животни започнаха още през 2020 г. Тогава Общинският съвет одобри подробен устройствен план-план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на нова обслужваща улица и е обособен урегулиран поземлен имот (УПИ) с функционално отреждане „за приют за кучета“, с предвидено ново застрояване.

Настоящата обществена поръчка ще се финансира със средства от бюджета на община Бургас. Максималният предвиден срок за нейното изпълнение е 680 календарни дни.

Кандидатите да строят приюта за кучета имат срок до 22 юли тази година да подадат своите оферти за участие.