Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров”- Бургас постигна многобройни успехи през своята дългогодишна история и завоюва позиции на едно от най-добрите училища за професионалисти.

Добрата подготовка и успешната реализация на нашите ученици привличат ежегодно стотици кандидати, желаещи да се обучават при нас. Гимназията разполага с богата учебна база- модерни кухни, учебни фурни, кабинети по сервиране, кабинет хотелска рецепция, компютърни зали, физкултурен салон и библиотека. Учебните занятия се осъществявят от висококвалифицирани преподаватели с богат практически опит.

За учебната 2016/2017 година гимназията осъществява прием в специалности:

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС:

- Организация на обслужването в хотелиерството - с английски език;

- Организация на хотелиерството - с немски език;

- Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение - с английски език;

- Кетъринг - с немски език;

- Организация на туризма и свободното време - с руски език;

- Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия -  с английски език.

Приемът на ученици след VII клас се извършва чрез полагане на приемни изпити по:

             Бълг. език и литература

             Математика

Балообразуващи предмети

            География

             История

 

Балът за класиране се образува като сбор от оценката от изпита по БЕЛ, утроената оценка от изпита по математика и оценките по двата балообразуващи предмета – география и история от удостоверението за завършен VІІклас.

След успешно завършен 12 клас и положени държавни зрелостни изпити, всички ученици придобиват средно образование, а след положени държавни изпити по теория и практика на специалността придобиват трета степен на професионална квалификация.

 

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС

- Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

- Производство на кулинарни изделия и напитки

- Производство на кулинарни изделия и напитки  - ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

НОВО! За учебната 2016/2017 година ПГТ ще осъществява прием след VIII КЛАС и за паралелка дуално обучение (обучение чрез работа) по специалност Производство на кулинарни изделия и напитки, професия ГОТВАЧ. Обучението ще се осъществява с подкрепата на ШВЕЙЦАРСКО- БЪЛГАРСКА ПРОГРАМА за дуално обучение.

При този вид обучение практиката се извършва изцяло в реални работни условия, за което работодателят заплаща на ученика 90% от МРЗ за страната.

Приемът на ученици след завършен VIII клас се осъществява с конкурс по документи. Балът за класиране се образува като сбор от утроената оценка по Български език и литература и оценките по математика и химия от свидетелството за завършено основно образование.

След успешно завършен 12 клас и положени държавни зрелостни изпити, учениците придобиват средно образование, а след положени държавни изпити по теория и практика на специалността придобиват трета и втора степен на професионална квалификация.

Към гимназията работи и Квалификационен център, в който се провеждат курсове по следните специалности: Хлебар-сладкар, Сладкар, Хлебар, Сервитьор-барман, Готвач I ниво, Готвач II ниво, Ресторантьор, Карвинг; Ресторантьор- Организация и управление в ресторантьорството IV квалификационна степен, Хотелиер- Организация и управление в хотелиерството, IV квалификационна степен, Аниматор в туризма- Организация на аниматорската дейност, IV квалификационна степен.

За да удовлетвори нарасналите нужди на нашия туристически регион от квалифицирани кадри в гимназията се извършва модернизация на материалната база по четири проекта- от 2011, 2012, 2014 и 2015 г., като по този начин се провеждат практически занятия в модерни условия.

Професионалната гимназия беше включена от Община Бургас и в дейностите за подобряване на енергийната ефективност на сградите по фонд „Козлодуй”. През лятото на 2013 г. се извърши цялостно саниране на сградата, подмяна на дограмата в коридорите и поставянето на нова хидроизолация на покрива. През 2016г., по инициатива на Община Бургас, ПГТ ще бъде включена в проект за цялостен ремонт и реконструкция на учебен комплекс „Младост”.

От 2011 г. в гимназията работи по различни национални и от 2012 г. до днес и по международни европейски проекти по Програма ЕРАЗЪМ+, които спомагат изключително много за подобряването на материалната база, повишаване на опита и квалификацията на ученици и учители и носещи престиж на училището. През 2014 г. ПГТ спечели собствен проект „Знаещи и можещи в училище и живота”, по Програма „Еразъм+”, която има за цел подобряване на качеството на професионалното образование и обучение в Европа, като дава възможност на учащи и служители в професионални училища да провеждат стажове в чужбина. Партньор по проекта е Професионална гимназия „Камил Клодел” в гр.Ремиремон, Франция.

По този проект са предвидени и осъществени пътуване и обучение на 24 ученици в учебните кухни на френската гимназия и при работодатели за общо 20 дни (без дните за пътуване). Учениците са разпределени на 4 групи от по 6, като всяка група има 1 придружител- учител от гимназията. Участници в проекта са и 24 обучаващи се чрез наблюдения преподаватели от ПГТ, включени в 4 групи за мобилност от по 6 души, с продължителност 10 дни. Учителите  осъществяват срещи с преподавателите от партньорското училище, посещения на уроци и практичеси занятия, споделят опит помежду си. Пътуванията се осъществявт в различни календарни периоди, предварително договорени с партньора, в рамките на две години- до май 2016г.

През 2016г. продължи разработката на нови европейски проекти. Беше спечелен проект на гимназията „Знаещият е силен, можещият е успешен“, финансиран по Програма Еразъм+, чието изпълнение ще продължи до 2018г. Партньор по този проект е професионална гимназия от град Алмерия, област Андалусия, Испания. Ученици и учители от Гимназията ще имат възможност да практикуват и повишават своята квалификация в партньорската организация.

ПГТ е включена и в проект  "Училище за начинаещи предприемачи”,  финансиран по Програма "Еразъм+" на ЕС,  като партньор на италианското училище "Carlo Alberto Dalla Chiesa“. По този проект през лятото на 2015г. 30 ученици от гимназията осъществиха мобилност до Милано, Италия, където обменяха идеи със свои връстници от други държави и посетиха  изложението EXPO. Проектът продължава и през 2016 г.

От 2013 г. ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас участва в компонент „Ученически практики” по схемата „Ученически и студентски практики” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд. Тази програма цели повишаването на професионалното обучение и образование на младите хора и привеждането им в съотвестствие с изискванията на пазара на труда. Програмата се осъществява с активното участие на работодателите.

ПГТ се включи като партньорско училище в проект „Приказка за Европейското златно бъдеще” по Програма „Коменски”. Инициатиата представлява многостранно училищно партньорство, включвашо училища и учебни центрове от 10 страни (България, Румъния, Гърция,Турция, Полша, Словения, Литва, Латвия, Португалия и Италия). ПГТ участва като партньорска организация в многостранна мрежа  “Леонардо да Винчи”  по Програма “Учене през целия живот”. Дейностите по този проект започнаха на 1 ноември 2012 г. и продължиха до края на 2015 г. Двата проекта акцентират върху създаване у младите хора на стремеж за постоянно развитие и активност, които да им помогнат да се справят с изискванията на пазара на труда.

ПГТ си партнира и с Международната франкофонска организация. С нейна помощ беше установен контакт с френско училище по туризъм, което даде възможност за провеждане на учебни стажове на възпитаници на ПГТ, а също така и за работа във френски хотелски вериги на младежи, завършили средното си образование. Наред с това по време на „Седмицата на вкуса” в рамките на дейностите на франкофонска организация в училището гостува и професионалният френски готвач Никола Касар, който демонстрира уменията си пред учениците.

Продължава и дейността на гимназията по съвместния проект на Община Бургас и Област Дегендорф. Проектът дава възможност на млади хора, завършили средното си образование в българско училище да продължат образованието си в немско професионално училище за дуално обучение, което предвижда наред с обучението си младият човек да работи и при немски работодател, от който да получава заплата.

В гимназията има ученически съвет, председателят на който участва и в националния ученически съвет. По инициатива на учениците всяка година в гимназията се осъществява благотворителна дейност. Организират се коледни и великденски инициативи, a със събраните средства се подпомагат нуждаещи се ученици.

За да се определи готовносттта на зрелостниците през месец февруари се провежда вътрешно оценяване по БЕЛ за учениците от 12 клас, с формат на матура, а през месец март- вътрешно оценяване с формат на Държавни квалификационни изпити за придобиване на професии.