Проект: BG05M9OP001-1.008-1021

„По-добра работна среда за по-качествен труд“,

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

На 30.06.2018г. Спартак АД приключи изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-1021 „По-добра работна среда за по-качествен труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 1: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, процедура BG05M9OP001-1.008 “ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“.

Продължителността на проекта бе 12 месеца, като в рамките на проектната реализация бяха  обхванати пряко 90 заети от целевата група на проекта – работници и служители на „Спартак“ АД.

В резултат на изпълнението на проекта беше постигнато следното:

1. Внедрена електронна платформа за управление на човешките ресурси в предприятието чрез съвременна система за контрол на достъпа и специализиран софтуер за отчитане на работното време. Създаде се възможност за отчитане на гъвкаво работно време, изготвяне и отчитане на графици и присъствени форми, съобразно отчетените резултати и времеви ангажименти;

2. Осигурен беше организиран транспорт до и от работното място за 8 заети в Спартак АД лица, за период от 12 месеца;

3. Доставени бяха колективни средства за защита - предпазни прегради между работните места в производствено хале и ергономични столове за лицата, работещи с видео дисплеи;

4. Подменени бяха покривните прозорци в основно производствено хале;

5. Осигурени са съвременни лични предпазни средства и специално работно облекло за заетите лица с цел превенция на професионалните рискове;

6. Проведе се обучение на 50 работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване. Обучението приключи с връчване на сертификати;

7. Обзаведено беше помещение за отдих, хранене и почивка на заетите лица в предприятието, чрез което се осигури комфорт по време на почивките и подобрена хигиена на хранене;

8. Придобит сертификат за съответствие с международен стандарт OHSAS 18001.

Чрез реализацията на проекта се създадоха предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

В следствие на изпълнението на проекта бе постигната успешно заложената обща проектна цел -  Подобряване на работната среда в предприятието, чрез въвеждане на новаторски и адаптивни форми на организация на труда, както и постигане на здравословни и безопасни условия на труд, подобряване качеството на работата и повишаване на производителността на труда на заетите лица, посредством намаляване на риска от злополуки, инциденти и увреждане на здравето в трудова среда.

 

Общата стойност на проекта е 188 329,04 лева, от които 160 079,68 лева европейско съфинансиране от Европейския социален фонд и 28 249,36 лева национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.


Проект BG05M9OP001-1.008-1021 „По-добра работна среда за по-качествен труд“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.