Община Бургас и Министерство на труда и социалната политика подписаха договор на 10 май за изпълнение на проект №BG05M9OP001-1.002-0041 "Активиране на младежи от уязвими групи към обучение и заетост на територията на Община Бургас", финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 "Активни", Приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места.

Настоящият проект е насочен към младежи до 29-годишна възраст, които не са ангажирани с обучение, образование или са извън работна заетост през последните минимум 4 месеца, както и не са регистрирани в дирекция "Бюро по труда" през последните 12 месеца. Това са млади хора, изложени на риск от социално изключване и маргинализация, поради ранно отпадане от образование, демотивирани от наличие на трудности, породени от религиозни и етнически специфики, произхождащи от семейства с нисък социален статус и населяващи сегрегирани квартали на община Бургас.

 Проектът предвижда идентифициране на 102 лица, от посочените рискови групи, установяване на контакт с тях и включване на 65 от идентифицираните младежи в обучения за придобиване на професионална квалификация по следните професии: градинар, барман, работник поддръжка на сгради, помощник-възпитател, помощник-готвач и социален асистент.

След успешно приключване на обучението на младите хора (65 души преминали специализирани обучения) ще им бъде осигурена субсидирана заетост от партньорите по проекта в качеството им на работодатели за период от 6 месeца. След изтичане на срока, в който е осигурена субсидирана заетост на лицата, съответния работодател си запазва правото по своя преценка в зависимост от степента на удовлетвореност от демонстрираните качества и професионални резултати при изпълнения на служебните задължения на наетите служители да им предложи постоянна заетост.

Останалите 37 младежи ще бъдат подпомогнати към успешна професионална реализация като съответно 16 от идентифицираните млади хора ще бъдат насочени да се запишат в подходяща образователна институция за продължаване на образованието, а 21 ще бъдат насърчени към активно търсене на работа и регистрирани в дирекция "Бюро по труда".

С изпълнение на настоящия проект ще се даде възможност неактивните младежи да получат нужното образование, подходяща работна заетост и натрупат професионален опит, които са основна предпоставка за успешна дългосрочна реализация на трудовия пазар и пълноправно участие в обществения живот.

Партньори по проекта са: Общинско предприятие "Туризъм", Общинско предприятие "Летен театър, фестивали и концерти", ОДЗ №1 "Морска звезда", ОДЗ №2 "Звездица Зорница", ОДЗ №3 "Звънче", ОДЗ №4 "Калина Малина", ОДЗ №6 "Ран Босилек", ОДЗ №10 "Славейче", ОДЗ №13-Общностен център за ранно детски развитие и родителска подкрепа "Надежда", ОДЗ №14 "Изгрев", ОДЗ №15 "Моряче", ОДЗ №17 "Веселушко", ЦДГ №2 "Андерсен", ЦДГ №4 "Калинка", ЦДГ №7 "Синчец", ЦДГ №10 "Слънце", ЦДГ №14 "Здравец", ОДЗ № 16 "Детелина", ЦДГ №35 "Теменуга", ЦДГ "Ракета", с. Твърдица