Общинската администрация в Бургас е обявила поръчка за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на екологосъобразни уреди/системи за отопление и изграждане на вътрешни отоплителни инсталации.

Прогнозната ѝ стойност е 14 млн. лв. (13 931 332,59) без ДДС, показа справка на Gramofona.com.

Поръчката е в унисон с изпълнявания проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в населените места на Община Бургас - II“,  Приоритетна ос „Въздух“,  процедура „За по-чист въздух!“, финансиран по Програма „Околна среда“ 2021-2027“. За изпълнение на проекта предстои сключване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ между министъра на околната среда и водите и кмета на Бургас.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в общината чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани комбинация от мерки, които да допринесат за подобряване качеството на въздуха чрез намаляване емисиите на фините прахови частици с източник битово отопление с твърдо гориво. Част от мерките, във връзка с които се осъществява и настоящата обществена поръчка, предвиждат проучвания и анализи. Предвижда се и провеждане на информационно-комуникационни кампании за промяна на поведението на гражданите, въвеждане на ефективен механизъм за инвестиции в алтернативи на настоящите методи за отопление.

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции. Първата е за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на термопомпи „въздух-въздух“ (климатизатори) за битово отопление. Втората е за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на отоплителни устройства за битово отопление на пелети, радиатори и изграждане на вътрешна отоплителна инсталация.

Целта на обществената поръчка е Възложителят да сключи рамково споразумение с до 5 потенциални изпълнители за всяка отделна обособена позиция. Крайният срок за подаване на оферти за участие е 14 март тази година.