СУ „Йордан Йовков“ в Бургас отново спечели финансиране на проект по програмата "Еразъм+"  на Европейската комисия, съобщиха за Грамофона нюз от учебното заведение. Програмата дава възможност на учители от всички европейски страни да пътуват в различни държави от Европейския съюз, с цел обмяна на опит в различни учебни заведения или обучителни квалификационни курсове.

Екип от четири учители по одобрения проект от 2019 година:  ”По-високо качество на образованието чрез обмяна на опит”, вече посети училище  гр. Замошч, Полша и приложи наученото в училище. По време на карантината и обучението в електронна среда, учителите на СУ „Йордан Йовков“ и тези от партньорските училища по проекта, обменяха опит в платформата Etwinning. Сега предстои поредното пътуване за наблюдение от четири учители на педагогически дейности в училище в гр. Леон, Испания.  

Преди дни излязоха резултатите за  новите проектни предложения по Ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", където участвахме в сектор "Училищно образование" на програма "Еразъм+" за 2020 г. 

„Щастливи сме, че нашият нов проект: „По добри умения за по-добър живот”, с номер 2020-1-BG01-KA101-078410, бе одобрен. Той  е с финансиране на стойност 19 155 евро и е насочен към повишаване квалификацията на учителите. Визията на СУ "Йордан Йовков" е да се подобри качеството, модернизира и интернационализира учебно-възпитателният процес. Днешният динамичен свят поставя нови изисквания пред всички участници в процеса на обучение: учители, ученици и родители.

 Базовата грамотност е умение, което е основа за по-нататъшно развитие, но не е достатъчно за пълноценното реализиране на нито един човек. Грамотността надхвърля границите на академичното знание. Ученикът трябва да осъществява между предметни връзки и да ги използва в реални ситуации. Затова е важно учителите да отговорят на новите предизвикателства и да развиват функционална и множествена грамотност”, казаха от екипа на СУ „Йордан Йовков.

Целта му е да постигне отворено, гъвкаво, модерно образование, насочено не само към придобиване на знания, а и формиране на умения, компетентности, нагласи и мотивация за учене. Затова от 2018 г. до 2022 година училището е одобрено от МОН като иновативно в използването на информационните технологии в обучението.

 „Задачата на училищното ръководство е да се повиши професионалната подготовка на учителите, които да прилагат нови педагогически и технологични иновации. Да се развива функционалната грамотност на учениците в областта на езиковото обучение, четенето с разбиране, математиката и природните науки, да се повишат усилията за мотивиране на учениците за по-високи резултати.

В следващите 2 учебни години 9 учители от училището ще имат възможност да участват в следните структурирани образователни курсове: „Benchmarking Finnish Education System“ в Хелзинки, Финландия, „Project Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Reflection“ в Берлин, Германия „ICT as a Tool for a Student Centered Classroom“ във Флоренция, Италия.

Това ще даде възможност за запознаване и интегриране на съвременни  педагогически и технологични иновации. Учителите от СУ „Йордан Йовков“ ще получат нова перспектива за прилагането им в работата си.

Участието им в европейски обучения е важно, защото ще ги насърчи и ще помогне в методическата им подготовка, за реализацията на специфичните цели, които са си поставили – успешната реализация и адаптация на учениците в динамично променящия се свят“, сподели директорът на СУ „Йордан Йовков“ Анна Пенева.

По одобрения нов проект по „Еразъм+“: „По-добри умения за по-добър живот“ работи екип в състав: Калина Пенева – главен учител, Александрина Недялкова – старши учител по английски език, Таня Александрова – учител по български език и литература.

С удовлетворение от ползотворната работа и в очакване да въведат новостите в образователната среда в училище, участниците в мобилностите вече планират нови проекти.