ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас, находящ се на ул. „Трапезица“ № 5, при следните условия:

 

Минимални изисквания за длъжността:

 

Образователна степен: висше образование, степен „бакалавър”.

Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ, Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, и опит в организирането и провеждането на информационни събития, логистично осигуряване на мероприятия и/или работа, свързана с протоколни прояви.

Допълнителна квалификация:

 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти
 • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

 

Документите, които кандидатите предоставят са:

 1. Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец, достъпна на:

http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_bg_BG.doc

2.         Документи, доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;

3.         Документи, доказващи квалификация и умения – копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/сертификати/удостоверения/рефе-ренции и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията;

4.         Документи, доказващи експертен опит – копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект(и) и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията.

Характер на длъжността:

 

Общи задължения и отговорности:

 •             Извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ, възложени му пряко от управителя на центъра, от ръководителя на проекта, или от представител на отдел „Информация и комуникация“, дирекция ЦКЗ в АМС, след съгласуване с управителя на ОИЦ.
 •             Предоставя необходимата основна и специфична информация за СП и програмите, съ-финансирани от ЕСИФ, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на място в ОИЦ.
 •             Разпространява информация и документи по открити процедури по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ.
 •             Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ.
 •             Разпространява безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, финансирани от Структурните и Кохезионен фондове (СКФ) или ЕСИФ.
 •             Разпространява обща информация за политиките на ЕС и информация и информационни материали за областта.
 •             Събира и обобщава информация за добри практики и представя на прекия си ръководител. Предоставя информация за добри практики на потенциални бенефициенти.
 •             Сътрудничи на управляващите органи и междинните звена на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ по повод на предоставяната от ОИЦ информация.
 •             Участва в Координационни срещи, обучения и обучителни пътувания.

 

Провеждане на конкурса:

 1. Допустимост - конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. Получените документи се разглеждат от комисията, като се отварят и разглеждат по реда на тяхното постъпване. След разглеждане на документите се съставят списъци на допуснатите и недопуснатите до тест кандидати. Допуснатите до тест кандидати се информират по телефон/електронна поща и/или на място. Списъците се публикуват на интернет страницата на работодателя, както и на www.eufunds.bg

Подборът по документи ще се извърши не по-късно от 5 работни дни след обявения краен срок за прием на документи от кандидатите за работа в ОИЦ.

 1. Оценяване на кандидатитетест и интервю, като се удостоверява нивото на компетентност, професионалните умения и квалификация на кандидатите, придобити умения, социални и личностни компетенции.
  1. Начин на провеждане на теста:

На всички допуснати до тест кандидати се съобщава точната дата и часа на провеждане на теста. Комисията задължително предвижда 15 минутен толеранс преди обявения начален час на теста, в който се събират допуснатите участници.

Всички кандидати се допускат до залата след като се легитимират с документ за самоличност.

Времето за провеждане на теста е точно 60 минути.

Методика за оценка и класиране на кандидатите при провеждане на тест:

Всеки тест се състои от три части:

1 част – 15 затворени въпроса (Правилният отговор, на който и да е въпрос от теста, носи 1 точка).

2 част – редактиране на текст, в който кандидатите трябва да открият правописни, пунктуационни и смислови грешки (10 грешки, като комисията присъжда по 0,5 точки за всяка открита грешка).

3 част – проверка на езикови познания – 10 затворени въпроса на английски/френски/немски (Правилният отговор, на който и да е въпрос от теста, носи 1 точка).

Максимален брой точки – 30.

Минималният брой точки за класиране на кандидат до следващия етап на процедура – провеждане на интервю – е 20 точки.

 

 1. Провеждане на интервю

Комисията кани участниците за интервю, като подредбата на кандидатите е по низходящ ред според броя на точките, получени от теста, започвайки от кандидата, получил най-висок резултат. Задължителни три въпроса за интервюто се предоставят от отдел „Информация и комуникация“, дирекция ЦКЗ в АМС. Всеки член на комисията има право по свое усмотрение да зададе допълнителни въпроси, които да помогнат в неговата по-точна преценка за кандидата, които са пряко свързани с естеството на позицията, за която се явява участникът. Максималният краен резултат от интервюто, който даден кандидат може да получи, е 25 точки.

 

Крайното класиране на кандидатите - извършва се след събиране на точките, получени от теста и интервюто. Комисията ще класира тримата най-подходящи кандидати за съответната длъжност като ги подреди в низходящ ред.

 

Основна заплата: до 1390 лв.

Място на подаване на документите: Деловодство на Община Бургас -  ул. "Александровска" № 26

Срок за подаване на документи: 20 декември 2019 г.

Списък на допуснатите до следващия етап ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Бургас: www.burgas.bg, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

За допълнителна информация относно позицията и подготовката за конкурса, можете да посетите интернет страницата на Единния портал: www.eufunds.bg.