3491 инспекции по направлението Защита на икономическите интереси на потребителите на туристическия продукт за периода 1 януари – 14 август 2023 г. са направили служителите на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Комисията е разгледала 20 случая на нарушение на чл.114, т.2 от Закона за туризма, при които в туристически обекти се предоставят туристически услуги, които не отговарят на изискванията за определената категория на съответния обект. За установените нарушения категоризиращите органи са уведомени писмено.

В изпълнение на програма „Лято 2023“ продължава да се осъществява контрол по спазване изискванията на Закона за туризма, с цел осигуряване на оптимална защита интересите на потребителите през активния туристически сезон чрез обхващане на максимален брой туристически обекти на територията на Черноморието.

При извършване на проверките се следи за спазване изискванията по отношение категоризацията на туристическите обекти, както и предоставяната на потребителите информация, касаеща цени, данни за обекта и търговеца. Обект на проверките е и верността на предоставяната на потребителите информация по отношение на цени, характеристики, вид и категория на обекта, въз основа на която се прави избор и която може да повлияе на икономическото поведение на потребителите при вземане на решение за ползване на туристически услуги.

През периода 1 юни – 10 август 2023 г. регионалните дирекции Бургас и Варна са извършили общо 620 проверки, като са проверявани заведения за хранене и развлечения, места за настаняване – хотели, семейни хотели, апартаменти за гости и стаи за гости, СПА центрове и интернет сайтове.

Установени са 85 нарушения, като най-честите са липса на категоризация, удостоверението за категория не е поставено на видно място, туристическите обекти не отговарят на утвърдената категория и други. Сигналите и жалбите на територията на Черноморието през сезон Лято 2023 най-често касаят лошо обслужване и лоша хигиена, липса на топла вода и климатик в местата за настаняване, отказ от резервация за предстоящ престой от страна на потребителите, които търсят съдействие за възстановяване на платената сума, както и липса на цени на различни продукти в заведения за хранене и развлечения.

Най-честите примери за нелоялна търговска практика са: Търговецът предоставя невярна и подвеждаща информация на интернет сайт и на фасадата на обекта, относно вида на туристически обект – например семеен хотел се представя като хотел; предоставяне на невярна информация за категорията на туристически обекти, определена от категоризиращите органи - например: хотел се представя като тризвезден, а всъщност е категоризиран с две звезди. Честа практика е търговец да предоставя невярна и подвеждаща информация на рекламна табела на място в туристическия обект, относно вида му определен от категоризиращия орган – например бистро се представя като бар или ресторант; търговецът предоставя невярна информация, относно крайната продажна цена на стоките, чрез меню с обявени продажни цени и грамажи.

Жалби и сигнали можете да подавате на сайта на КЗП

https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba

и на горещия телефон на потребителя 0700 111 22 или *2211 от мобилен.