С приетите на второ четене изменения в Закона за енергетиката страната ни прави необходима стъпка напред към пълно и точно съответствие на изисквания на европейски директиви в българското законодателство. Това коментира народният представител от ГЕРБ-Бургас Димитър Бойчев. Той е член на енергийната комисия в парламента, която е излязла с доклад относно предприетите промени в сектора.

„Обединихме усилията си около създаването на необходимата правна рамка, отнасяща се до операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства. До този момент това липсваше в нашето законодателство“, допълни още бургаският депутат.

Той акцентира и върху още една промяна – отнемане на съществуващата досега възможност оператори на електропреносните и електроразпределителните мрежи да отказват достъп до тях поради влошаване на условията за снабдяване. Тя се заменя с възможност временно да се ограничи или преустанови достъпът на ползвателите при определени условия.

„С колегите ми се обединихме около важно изменение и за българските потребители. Така, при отказ на присъединяване на нови такива към електроразпределителната, газопреносната и газоразпределителната мрежа, операторите ще трябва да изложат мотивите си за това решение в писмен вид. По този начин се стремим да гарантираме една сигурна правна сигурност на всички потребители на изброените услуги“, сподели Димитър Бойчев.

На второ четене бе гласувано и предварително установяване на реда, по който регулаторните органи в страната се произнасят по дадена сделка. Чрез изменението Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще се произнася последна по сделки в енергетиката. след наличие на разрешение или одобрение на други държавни органи, компетентни да разглеждат сделките.