На 11 декември в зала "Ахело" на бургаския Гранд хотел "Приморец" ще се проведе форум „Програма Конкурентоспособност и инвестиции“ 2017г. Регистрацията започва в 11 часа, а началният час на работната част от форума е 11,30. Събитието дава ексклузивна възможност за интеракция, обмяна на контакти и висока полезност и информираност, обвързани с опциите за финансиране на бизнеса по Европейските структурни фондове и в частност изключително успешната Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. На форума ще бъдат презентирани и потенциалните възможности за привличане на инвестиции на регионално, национално и международно ниво чрез използване потенциала на Българската агенция за инвестиции. Организатори на събитието са Конфедерацията на работодателите и индустриалците - Бургас и Индустриален и логистичен парк Бургас. Официален старт на  „Програма Конкурентоспособност и инвестиции“ Бургас 2017г. ще даде Александър Манолев – заместник-министър на икономиката на Република България. 
 
Форумът ще представи възможностите за финансиране на бизнеса по Европейските структурни фондове. По тази линия, презентатор е представител на Министерството на икономиката. Той ще запознае присъстващите с ЕФ за периода 2014-2020г, възможностите за тяхното комбиниране и опростената система за изпълнението им, която обхваща оптимизирани правила за прилагане и възможността бенефициентите да извършват всички административни стъпки по електронен път.
 
Специално внимание ще бъде обърнато на Оперативна програма „Инвестиции и конкурентоспособност“ (ОПИК) за същия период - 2014-2020г. По данни на Министерството на икономиката, това е една от най-добре работещите у нас програми, по която всеки ден родни компании усвояват средно 500 хил. лева безвъзмездна европейска помощ. Общият бюджет на ОП Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК) 2014-2020 за финансиране на предприятия, е в размер на 1,39 млрд. евро. Близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета) от тях са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФФР), а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета). Предвижданията са, че програмата ще подпомогне общо 9 000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти. Следствие от действието и са увеличен дял на иновативните предприятия и намаляването на енергийната интензивност на българската икономика чрез мерки за енергийна ефективност.
 
Официално представяне в Бургас на Българската агенция за инвестиции (БАИ) също е част от форума „Програма Конкурентоспособност и инвестиции“2017. Структурата ще презентира лично г-н Стамен Янев - изпълнителен директор на БАИ. Той ще предостави информация за услугите, дейността, съдействието предлагани от институцията която ръководи, данни за възможностите за инвестиции в България и иновативни подходи за привличане на потенциални инвеститори. Г-н Янев ще запознае аудиторията и със спецификите на процеса за сертифициране на инвестиционни проекти съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и последващото им успешно реализиране. Налице е и възможност за съдействие от страна на БАИ с оглед осигуряване на контакт с други чуждестранни агенции за инвестиции. 
БАИ предлага възможности за ползване на привилегии за Инвестиции клас А и клас Б:
1. Съкратени срокове за административно обслужване и индивидуално административно обслужване (клас А)
2. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти, без търг или конкурс и финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура
3. Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка задължителни осигурителни вноски за държавното осигуряване, задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители за осъществяването на инвестиционния проект.  
"Чрез вече подписани меморандуми с институти, университети и  бизнес организации, както и   организиране на срещи между старт-ъп асоциацията в България с различни клъстери в страната, чуждестранни търговски камари и палати, очаквам че БАИ ще е мост между бизнеса, предприемачеството и науката и ще помогнем за успешното  развитие на стартиращите компании в България" - заявява в свое изказване г-н Стамен Янев, Изпълнителен директор на БАИ.
 
Община Бургас на форум „Програма Конкурентоспособност и инвестиции“ 2017г., ще представи г-н Красимир Стойчев - зам. кмет с ресор финанси, бюджет и икономика. Възможностите на Индустриален Парк Бургас, включително в направления IT, аутсорсинг, транспорт и логистика; привличането на местни и чуждестранни инвестиции ще презентира г-н Стамен Стамов - Изпълнителен директор на Индустриален и логистичен парк Бургас.
 
 
Снимка: america-retail.com