С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- С Решение № 19-7/29.11.16г. Общински съвет Бургас  :

2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ с идентификатор 07079.827.71 по КК на гр. Бургас за изграждане на опознавателен център.

3.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ с идентификатор 07079.827.71 по КК на гр. Бургас за изграждане на опознавателен център.

4.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП - ПП на трасета на техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод и трасе на оптичен кабел, преминаващи през ПИ с идентификатори  07079.827.8, 07079.827.11, 07079.827.57, 07079.827.73, 07079.827.78, 07079.6.1004, 07079.6.1005, 07079.6.1006 по КК на гр.Бургас.

5.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП - ПП на трасета на техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод и трасе на оптичен кабел, преминаващи през ПИ с идентификатори  07079.827.8, 07079.827.11, 07079.827.57, 07079.827.73, 07079.827.78, 07079.6.1004, 07079.6.1005, 07079.6.1006 по КК на гр.Бургас.

- С Решение № 19-8/29.11.16г. Общински съвет Бургас  :

3.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на оптичен кабел от м.Капчето до кв.Горно Езерово, гр.Бургас. 

4. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП-ПП за трасе на оптичен кабел от м.Капчето до кв.Горно Езерово, гр.Бургас. 

- С Решение № 19-9/29.11.16г. Общински съвет Бургас  :

2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, във връзка с чл136, ал.1, чл.134, ал.1, т.1 и т.2 и в условията на чл.62а, ал.2 и ал.3, т.2 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, кв.24, УПИ І, кв.23, УПИ І, кв.24а, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.21, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с цел промяна на трасето на обслужваща улица от о.т.911 - о.т.912 - о.т.913 и провеждане на нова обслужваща улица между о.т.915-о.т.927, в съответствие с трасета на съществуващи улици между кв.22 и кв.23 и между кв.23 и кв.24А.

3.На основание чл.125, ал.1 от ЗУТ одобрява задание за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ, кв.24, УПИ І, кв.23, УПИ І, кв.24а, УПИ VІ и УПИ VІІ, кв.21, по плана на ж.к.„Изгрев“, гр.Бургас, с цел промяна на трасето на обслужваща улица от о.т.911 - о.т.912 - о.т.913 и провеждане на нова обслужваща улица между о.т.915-о.т.927, в съответствие с трасета на съществуващи улици между кв.22 и кв.23 и между кв.23 и кв.24А.

- С Решение № 19-10/29.11.16г. Общински съвет Бургас  :

1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.16, ал.7 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец-кв.М.Рудник-(Бургас-Маринка)“, за осигуряване на транспортен достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп по действащ ОУП на гр.Бургас, м.„Черна гора”/бивша „Кара баир”/ и „Техникума”, землище ж.р.Меден Рудник.

2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на ПУП-ПУР за трасета на обслужващи улици от о.т.789 до о.т.26 и от о.т.83 до път ІІ-79 „Средец-кв.М.Рудник-(Бургас-Маринка)“, за осигуряване на транспортен  достъп до имоти, находящи се в предвидено разширение на населеното място, в обхвата на устройствени зони 5/Смф1, 26/Смф, 27/Смф, 07079/60 и 9/Пп  по действащ ОУП на гр. Бургас, м.„Черна гора”/бивша „Кара баир”/ и „Техникума”, землище ж.р.Меден Рудник.